Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowych wyjazdowych warsztatów dla 8 uczestniczek projektu Krok w przyszłość.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2244 498
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych
  ul. Chopina 8 8
  43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie
  tel. 0-32 2244 498
  REGON: 27628955800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.mikolowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowych wyjazdowych warsztatów dla 8 uczestniczek projektu Krok w przyszłość.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie 3 dniowego szkolenia wyjazdowego. Wyjazd powinien odbyć się od piątku popołudniu (kolacja) do niedzieli (obiad) w odległości od Łazisk Górnych min. 50 km - doba hotelowa wydłużona do godziny 16.00 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić: przeprowadzenie treningu motywacyjnego dla 8 uczestniczek = 8 godzin, przez osobę z doświadczeniem, w trakcie zajęć dla uczestniczek słodki poczęstunek, kawa, herbata dla dzieci soki i słodki poczęstunek, zakwaterowanie wszystkich uczestników wyjazdu w hotelu o standardzie minimum czterogwiazkowym ze strefą wellness & spa, basenem, zapewnienie bezpłatnego korzystania z basenu, sauna, jacuzzi itp., masaż relaksacyjny całego ciała dla każdej uczestniczki, zabieg pielęgnacyjny na twarz i ciało dla każdej uczestniczki, całodzienne wyżywienie w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad dwudaniowy plus deser, podwieczorek, kolacja w stołówce położonej na terenie hotelu. Zamawiający dopuszcza wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego, 2 opiekunki dla 15 dzieci oraz zajęć dla nich w czasie trwania zajęć dla uczestniczek, opiekuna wyjazdu, który sprawuje nadzór nad realizacją programu, opieka nad dziećmi i warsztaty prowadzone będą przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu usług objętych przedmiotem zamówienia, Organizator wyjazdu winien dokonać ubezpieczenia każdego uczestnika w zakresie NNW ( następstw nieszczęśliwych wypadków), transport uczestników z Łaziska Górnych do miejsca zakwaterowania i z powrotem, środek transportu winien być sprawny technicznie, posiadać ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne, wykonawca poniesie wszelkie koszty opłat związanych z przejazdem przez płatne autostrady, opłaty parkingowe itp., przewidywana liczba pokoi = 1x pokój jednoosobowy, 2 pokoje dwuosobowe, 2 pokoje trzyosobowe, 3 pokoje czteroosobowe, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników przez czas trwania wypoczynku, za który to czas uznaje się czas od chwili zakwaterowania do dnia wyjazdu, w dniu powrotu Wykonawca zapewni uczestnikom suchy prowiant na podróż, kadrę gwarantującą prawidłowe wykonanie usługi. W wyjeździe uczestniczyć będzie:8 kobiet i 15 dzieci (w wieku 3-12 lat). Każda uczestniczka otrzyma zaświadczenie/certyfikat o odbytym treningu motywacyjnym z odpowiednim logo. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami zawartymi we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: standart hotelu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr_mikolow.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach