Przetargi.pl
ROPS.PSO.3321.14.2016 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-142 Katowice, ul Modelarska 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 730 68 68 , fax. 32 730 68 71
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  ul Modelarska 10 10
  40-142 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 730 68 68, fax. 32 730 68 71
  REGON: 27676169900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rops-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROPS.PSO.3321.14.2016 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pod nazwą Komunikacja i interwencja w sytuacji przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, w wymiarze 26 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe realizowane wyjazdowo) - dla 1 grupy szkoleniowej (do maksymalnie 23 uczestników w grupie). Łączna liczba godzin dydaktycznych usługi szkoleniowej do zrealizowania - 26. Łączna liczba dni szkoleniowych - 3. Uczestnikami szkolenia będą funkcjonariusze policji garnizonu śląskiego, w tym negocjatorzy policyjni. Za rekrutację uczestników szkolenia odpowiada Zamawiający wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, którzy przedstawią Wykonawcy listę uczestników - do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie trenera
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-slaskie.pl/rops/zamowienia_publiczne/1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach