Przetargi.pl
Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie 2 części.

Gmina Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 49 41 267 , fax. 32 67 22 684
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawiercie
  ul. Leśna 2 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 49 41 267, fax. 32 67 22 684
  REGON: 00051596800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie 2 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych w zakresie 2 części: Część 1: Opracowanie mapy do zasiedzenia wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną wymaganą przepisami prawa na potrzeby postępowania sądowego o zasiedzenie na rzecz Gminy Zawiercie udziału wynoszącego ? w prawie do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 195 karta mapy 14 obręb Zawiercie o powierzchni 0,0733 ha.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy do zasiedzenia w skali 1:250 oraz przekazania jej Zamawiającemu wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną w 2 egzemplarzach. Część 2: Wyznaczenie położenia 8 punktów granicznych działek nr 3580/4 i nr 3717/2 obręb Kromołów (zgodnie z załącznikiem mapowym) stanowiących część pasa drogowego ul. Winnej, w trybie § 37 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 542 z późn. zm.). W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest:a)okazać punkty graniczne oraz przebieg granic nieruchomości Zamawiającemu, b)zastabilizować wszystkie wyznaczone punkty granicznikami betonowymi, w uzasadnionych przypadkach prętami lub rurkami metalowymi po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, c)przygotować i przekazać Zamawiającemu kopię protokołu z ustalenia granic wraz z opisem sytuacyjnym punktów granicznych i szkicem polowym (1 egz.). Wykonawca ponosi koszty uwierzytelnienia klauzulami urzędowymi dokumentów dla Zamawiającego. Dotyczy części 1 i 2 Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), rozporządzeniem z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 542 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572). Przedstawiona do odbioru dokumentacja musi być wcześniej przyjęta do zasobu Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zawierciu. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zawiercie.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach