Przetargi.pl
Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na zadania: Zad. 1: Wykonanie maksymalnie do 30 wycen nieruchomości gruntowych. Zad. 2: Wykonanie wycen nieruchomości do różnych celów.

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4223011 , fax. 032 4224124
 • Data zamieszczenia: 2016-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  ul. B. Chrobrego 2 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4223011, fax. 032 4224124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na zadania: Zad. 1: Wykonanie maksymalnie do 30 wycen nieruchomości gruntowych. Zad. 2: Wykonanie wycen nieruchomości do różnych celów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na zadania: Zadanie 1: Wykonanie maksymalnie do 30 wycen nieruchomości gruntowych wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków trwale z gruntem związanymi dla różnych celów wynikających z przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami (sprzedaże, zamiany, odszkodowania, służebności, zwroty (z uwzględnieniem poniesionych nakładów), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacje opłat rocznych, służebności itp.); wykonanie wycen następować będzie na podstawie zleceń częściowych udzielanych w czasie trwania umowy. Zadanie 2: Wykonanie wycen nieruchomości wyszczególnionych w wykazie we wskazanych w wykazie celach (w 2 egzemplarzach). Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.rybnik.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach