Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębu ewidencyjnego Podzamcze jednostka ewidencyjna Ogrodzieniec

Starosta Zawierciański ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 67 107 10 do 12 wew. 551 , fax. 32 67 219 71
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starosta Zawierciański
  ul. Sienkiewicza 34 34
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 67 107 10 do 12 wew. 551, fax. 32 67 219 71
  REGON: 27625525200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębu ewidencyjnego Podzamcze jednostka ewidencyjna Ogrodzieniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Aktualizacje użytków gruntowych, w zakresie zabudowań : B, Br; oraz pomiar użytków występujących w terenie np.: Ls, Lz, w i inne. b) Założenie ewidencji budynków i lokali (pełny pomiar budynków ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) d) Uzgodnienie i ujednolicenie numeracji działek oraz zapisu powierzchni do 0,0001 ha. e) Wyjaśnienie rozbieżności działek ujawnionych między częścią opisową w EGiB, a częścią graficzną w Geo-Info 7 Mapa oraz badanie Ksiąg Wieczystych . f) przygotowanie wniosków wraz z mapą i wykazem synchronizacyjnym do Ksiąg Wieczystych g) Uzgodnienie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej w gminie Łazy. h) Opracowanie i wyłożenie projektu modernizacji, aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków i) Wprowadzenie w bazę EGiB zamierzonych użytków i budynków wraz z wykonanymi opisami osnowy w program obsługujący tutejszy Wydział Geodezji i Kartografii tj. GEO-Info 7 mapa i Integra j) Treść mapy ewidencyjnej określa Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie ewidencji gruntów i budynków. Pliki do automatycznego zasilenia systemu GEO-INFO 7 (grafika) wykonać zgodnie z wymogami systemu tak, aby mogły być one przejęte przez system informatyczny w postaci obiektowej (odpowiednie relacje, obiekty i rozwarstwienie - musi ono zapewniać jednoznaczną identyfikację elementów podstawowych obiektów: na jednej warstwie nie mogą znajdować się elementy liniowe różnych obiektów czy też elementy tekstowe B) Powierzchnia i Ilość budynków oraz działek w obrębie Podzamcze- powierzchnia 1213ha, liczba budynków: z mapy - 990 szt., ujawnione w EGiB -55sz., liczba działek - z mapy 2589. Liczba budynków może ulec zmianie ? 20% bez możliwości zmiany wynagrodzenia C) Materiały do wykorzystania: Mapa zasadnicza w postaci analogowej. Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci analogowej i numerycznej prowadzonej w programie GEO-Info 6 mapa Zbiór danych EGiB prowadzony w programie GEO-Info 7 Integra. Operat z założenia ewidencji gruntów Nr 246/9/13/65 z 1965 roku - obręb Podzamcze w tym szkice polowe z założenia EGiB Operaty jednostkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają warunki techniczne, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego prac. Okres udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w części XV SIWZ. W formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, należy podać pełną liczbę miesięcy w zakresie minimum 24 miesiące - maksimum 36 miesięcy. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawiercie.powiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach