Przetargi.pl
Ustalenie wartości nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 7 zadań

Miasto Ruda Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2016-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska
  Plac Jana Pawła II 6 6
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348
  REGON: 00051584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ustalenie wartości nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 7 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ustalenie wartości nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 7 zadań. Zamówienie obejmuje 7 zadań (części) tj.: 1. Ustalenie wartości nieruchomości zabudowanych ul. Chorzowska - Pokoju, 2. Ustalenie wartości dwóch wolnych garaży murowanych ul. Żeromskiego i ul. Tołstoja, 3. Ustalenie wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Szybowej, 4. Ustalenie wartości nieruchomości przy ul. Smołki, ul. Kokota, ul. Radoszowskiej (art. 73), 5. Ustalenie wartości trzech nieruchomości ul. Cicha (zrid), 6. Ustalenie wartości nieruchomości zabudowanych (zamiana z RSM), 7. Ustalenie wartości nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej ul. Piotra Skargi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach