Przetargi.pl
Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Tychy i zakup klimatyzatorów

Prezydent Miasta Tychy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7763333 , fax. (032) 7763344
 • Data zamieszczenia: 2016-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tychy
  Al. Niepodległości 49 49
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. (032) 7763333, fax. (032) 7763344
  REGON: 00051592200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Tychy i zakup klimatyzatorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią roboty remontowe pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta takie jak: 1 Wykonanie robót polegających na wymianie istniejących posadzek na wykładzinę wielowarstwową wersji kompaktowej ( 2mm grubości), grupa użytkowa T, warstwa ścieralna kalandrowana i barwiona w masie( grubość minimum 1,00 mm),współczynnik odporności na nacisk statyczny ( wgniecenie resztkowe) 0,2mm, zabezpieczenie przed rozwojem grzybów i bakterii Sanosol w całej grubości wykładziny, antypoślizgowość -R10. Malowanie pomieszczeń- nr 306, 211, 214-217, 612,613,614. farbami odpornymi na zmywanie i szorowanie- kl.II wg normy PN-EN 13300, a dla klasy I wg normy PN-C-81914:2002. Współczynnik odbicia 60.Kolorystykę przed montażem uzgodnić z zamawiającym. 2 Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach nr 409, 411 oraz pomieszczeń zlokalizowanych w segmencie A II pietra budynku UM. Parametry farb wg opisu w pkt 1. 3 Wykonanie remontu pomieszczeń Wydziału Budownictwa UM przy ul. Barona, polegającego na wykonaniu nowych ścianek działowych i drzwi wejściowych do nowo pozyskanych pomieszczeń biurowych. Malowanie ścian i sufitów Wydziału wg opisu w pkt 1. 4. Demontaż i montaż urządzeń klimatyzacyjnych 2 jednostek wewnętrznych 3,5 kW i 7,0kW oraz jednostki zewnętrznej 10,5kW ze sterownikiem w pomieszczeniach sal konferencyjnych nr 100 i 101. tolerancja mocy plus minus 1 procent. 5 Wymiana 25 szt. istniejących drzwi wewnętrznych klatki schodowej UM od piętra I- IX na drzwi przeciwpożarowe z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI 60, głębokości profilu 80 mm plus minus 15 procent oraz trwałości mechanicznej klasy C 5 wg normy PN-EN 14600, szkło obłożone folią białe matowe linie 44mm odstęp miedzy liniami 10 mm ( www.folie-online.pl). Drzwi pietra VII segmentu A należy wyposażyć w zamek typu Assa Abloy EL 460 z czytnikiem kart zbliżeniowych HID Entry Prox. Drzwi IX pietra segment C muszą być przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Drzwi segmentu A VIII i IX piętra nie podlegają wymianie. 6 Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr 103 i 105 segmentu A budynku UM. Klimatyzatory ścienne o mocy 2,5 KW oraz 4,0 KW z jednostka zewnętrzną o mocy 7,0 KW ze sterownikiem. Tolerancja mocy (plus minus) 10 procent. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej pomieszczeń objętych pracami remontowymi. Niezbędne będzie, przed przystąpieniem do robót remontowych, opracowanie harmonogramu finansowego i rzeczowego robót z uwzględnieniem możliwości ich wykonywania również w dni wolne od pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do Siwz) stanowią specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, rzuty segmentów pięter objętych zakresem przedmiotu zamówienia oraz przedmiary.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 PLN) 2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. Niniejszy dokument należy dołączyć do oferty. 4 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 5 Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp. 6 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przedłużenie okresu rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne/jednostki-organizacyjne-urzedu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach