Przetargi.pl
Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, częściowa wymiana stolarki drzwiowej oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja: budynek administracyjny 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7295221, 7295162 , fax. 32 7295774
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o.
  ul. Krakowska 16 16
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 32 7295221, 7295162, fax. 32 7295774
  REGON: 27750841300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.bedzin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorzadowej.Zarządzanie na zlecenie.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, częściowa wymiana stolarki drzwiowej oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja: budynek administracyjny 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy Etap 1 roboty przygotowawcze, polegające na demontażu odspojonych fragmentów tynku, obróbek blacharskich, rur spustowych, stolarki okiennej piwnicznej, lamp oświetleniowych przy wejściach, kratek wentylacyjnych, elementów wsporczych po zdemontowanych instalacjach zewnętrznych, krat okiennych, warstw posadzkowych ze schodów wejściowych, studzienek doświetlenia piwnicy, zadaszenia nad tylnym wejściem, ocieplenie stropodachu z przestrzenią międzystropową poprzez ułożenie mat z wełny mineralnej na istniejącym ociepleniu, ocieplenie ścian fundamentowych, z izolacją folią kubełkową i ścian cokołu, wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej, przygotowanie podłoża, gruntowanie, ocieplenie ścian styropianem, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego powyżej cokołu oraz dekoracyjnego tynku mozaikowego na cokole i w strefie wejścia, częściowa wymiana stolarki drzwiowej stalowej na nową stalową, demontaż i montaż nowych krat okiennych, montaż zadaszenia systemowego z poliwęglanu, przełożenie zwodów pionowych instalacji odgromowej do rur winidurowych, wywóz i utylizacja gruzu. Etap 2 remont wejścia na elewacji frontowej z wykonaniem nowych schodów wejściowych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej lekkiej, wywóz i utylizacja gruzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie 5 700,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach