Przetargi.pl
Budowa Ośrodka Edukacyjno- Rehabilitacyjno- Wychowawczego w Ustroniu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, przy ul. Wiejskiej w Ustroniu

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu ogłasza przetarg

 • Adres: 43-450 Ustroń, ul. Szeroka 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8547759 , fax. 033 8547759
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu
  ul. Szeroka 7 7
  43-450 Ustroń, woj. śląskie
  tel. 033 8547759, fax. 033 8547759
  REGON: 07051326800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niepelnosprawniustron.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Ośrodka Edukacyjno- Rehabilitacyjno- Wychowawczego w Ustroniu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, przy ul. Wiejskiej w Ustroniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczego na dz. nr 346/22 w miejscowości Ustroń. Projektowany ośrodek jest obiektem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wykonanym ze ścian murowanych, pokryty membraną dachową wierzchniego krycia. Wyposażony zostanie w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, hydrantową, wentylacji mechanicznej oraz instalację odgromową. W budynku zaprojektowano dźwig osobowy przeznaczony do komunikacji ogólnej obsługujący wszystkie kondygnacje. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 863,38 m2. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. Planowany budynek do realizacji przez Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu będzie pełnił rolę placówki, w której prowadzona będzie rehabilitacja i edukacja dzieci oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują szczególnych form wsparcia w celu osiągnięcia samodzielności na miarę możliwości psychofizycznych. Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium a) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). b) Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni. 2) Forma wadium Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3) Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium a) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 80105010961000009071071758 w ING Bank Śląski S.A. o / Ustroń - z dopiskiem: Wadium - Budowa ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczego w Ustroniu. b) Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę. c) Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 11.08.2016 r. d) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 11.08.2016 r. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Szerokiej 7 (Dział administracji - sekretariat) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 4) Skutek nie wniesienia wadium Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta uznana zostanie za odrzuconą). 5) Zwrot wadium Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP. 6) Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, również w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.niepelnosprawniustron.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach