Przetargi.pl
Organizacja i prowadzenie 5-ciu Międzypokoleniowych Klubów Spotkań (MKS) na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w gminach: Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski dla uczestników projektu pt. Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie wraz z otoczeniem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionanalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX/Działanie 9.1/ Poddziałanie 9.1.6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 324 08 16 , fax. 32 324 08 16
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Lędzińska 24 24
  43-140 Lędziny, woj. śląskie
  tel. 32 324 08 16, fax. 32 324 08 16
  REGON: 27628989000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pcpr.powiatbl.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i prowadzenie 5-ciu Międzypokoleniowych Klubów Spotkań (MKS) na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w gminach: Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski dla uczestników projektu pt. Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie wraz z otoczeniem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionanalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX/Działanie 9.1/ Poddziałanie 9.1.6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5-ciu Międzypokoleniowych Klubów Spotkań (MKS) na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w gminach: Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski dla uczestników projektu pt. Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie wraz z otoczeniem. W ramach każdego z pięciu prowadzonych Międzypokoleniowych Klubów Spotkań zostaną zorganizowane i przeprowadzone następujące warsztaty:1-Warsztaty ze zdrowego stylu żywienia - 40h dydaktycznych zajęć, 2- Warsztaty z samoobrony - 36h dydaktycznych zajęć, 3- Warsztaty sportowe Nordic Walking - 40h dydaktycznych zajęć, 4- Warsztaty z wizażu (makijaż, ubiór, fryzura) - 40h dydaktycznych zajęć, 5-Warsztaty z modelarstwa - 36h dydaktycznych zajęć, 6-Warsztaty z rękodzieła - 40h dydaktycznych zajęć, 7- Warsztaty florystyczne - 40h dydaktycznych zajęć.Zamawiający skieruje na warsztaty łącznie 85 uczestników projektu z maksymalnie 170 osobami z ich otoczenia (max. 2 osoby z otoczenia na 1 uczestnika projektu, co daje łącznie liczbę maksymalnie 255 osób).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pcpr.powiatbl.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach