Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców ciężarówek oraz kursu prawa jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców autobusów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 4995600 , fax. 033 4995652
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Karola Miarki 11 11
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 4995600, fax. 033 4995652
  REGON: 07081057500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.bielsko.biala.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców ciężarówek oraz kursu prawa jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców autobusów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: - 60 godzinnego kursu prawa jazdy kat. C wraz ze 140 godzinami kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców ciężarówek (łącznie 200 godzin) dla 2 osób oraz 80 godzinnego kursu prawa jazdy kat. D wraz ze 140 godzinami kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców autobusów (łącznie 220 godzin) - dla 1 osoby. 2. W kursach uczestniczyć będą beneficjenci projektu pn.: Bielsko-Biała łączy ludzi realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoleniami objęte będą osoby z kręgu zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujące teren miasta Bielska-Białej. Beneficjenci będą mogli podwyższyć poziom wykształcenia, nabyć nowe kwalifikacje zawodowe lub dostosować je do aktualnych potrzeb rynku pracy. 3. Podana liczba uczestników jest wartością szacunkową i Zamawiający zastrzega, że może ona ulec zmianie (zmniejszeniu). 4. Kursy realizowane będą etapami, w zależności od skierowanej przez Zamawiającego grupy uczestników. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia każdego etapu kursu w terminie do 30 dni od daty otrzymania listy skierowanych na kurs uczestników. Zakończenie ostatniego etapu kursu planowane jest do 18.09.2017r. 5. Wykonawca jest zobowiązany do:przeprowadzenia kursu zgodnie z programem, ubezpieczenia NNW beneficjentów Projektu, zapewnienia badań lekarskich i orzeczeń psychologicznych, zapewnienia materiałów szkoleniowych i sprzętu dydaktycznego, zapewnienia sali do zajęć, zagwarantowania wykwalifikowanych instruktorów, przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych, bieżącego monitorowania realizowanych działań oraz regularnego przekazywania informacji o wykonywanych działaniach Koordynatorowi Projektu. 6. Wymagania dotyczące szkoleń: 1) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu szkolenia, który będzie stanowił integralną część umowy; 2) W okresie trwania zajęć Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kursantom - uczestnikom projektu skierowanym przez Zamawiającego, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa; 3) Podczas zajęć teoretycznych Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dla każdego uczestnika szkolenia miejsca siedzącego - stolik i ławka bądź krzesło z przystawką umożliwiające swobodne sporządzanie notatek. Wykonawca jest zobowiązany także do odpowiedniego wyposażenia sal: np. we flipchart, tablicę klasyczną lub magnetyczną, pomoce naukowe, w tym pomoce do praktycznej nauki zawodu. Każdy z uczestników szkolenia musi mieć zapewniony dostęp do samodzielnego stanowiska pracy w trakcie godzin praktycznych; 4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wykwalifikowanej kadry, 5) Zamawiający wymaga, aby w zakresie godzinowym zajęć ujęta była zarówno część teoretyczna jak i praktyczna; 6) Kurs powinien być zorganizowany na terenie miasta Bielska-Białej. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie kursu na terenie powiatu bielskiego, przy czym koszty przewozu uczestników na zajęcia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów; 7) Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania aktualnie obowiązujących logotypów projektu Bielsko-Biała łączy ludzi na wszystkich dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak: harmonogram zajęć, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, dyplomy, listy obecności, wykaz osób, które ukończyły szkolenie, protokół z egzaminu itp. Informacje dotyczące promocji zostaną dostarczone przez Zamawiającego; 8) Prowadzący szkolenia (wykładowcy) powinni być poinformowani o fakcie, iż w szkoleniu uczestniczą osoby, których udział jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej; 9) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ankiety oceniającej szkolenie wśród uczestników kursu; 10) Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania obecności uczestników kursu na każdych zajęciach - obecność na zajęciach uczestnicy muszą potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście; 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności szkolenia i frekwencji uczestników oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Posiadanie certyfikatów jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.bielsko.biala.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach