Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursu - szwacz materiałów tapicerskich połączony z aktywizacją zawodową.

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 42-793 Sieraków Ślaski, Ul. Cegielniana 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343538505 , fax. 343538505
 • Data zamieszczenia: 2016-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Sierakowie Śląskim
  Ul. Cegielniana 13 13
  42-793 Sieraków Ślaski, woj. śląskie
  tel. 343538505, fax. 343538505
  REGON: 24344379350000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursu - szwacz materiałów tapicerskich połączony z aktywizacją zawodową.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na przeprowadzeniu kursu: Szwacz materiałów tapicerskich połączonego z aktywizacją zawodową. Szkolenie dla grupy 10 skazanych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim. Kurs składa się z: - kursu - szkolenia o tematyce - Szwacz materiałów tapicerskich - szkolenia kompetycyjnego w zakresie aktywizacji zawodowej Kod CPV: 80500000-9 Szkolenie kursowe zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Szkolenie winne być zgodne Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 1.1 Warunki szczegółowe: Szkolenie zawodowe o tematyce kurs Szwacz materiałów tapicerskich a) cel szkolenia: nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności do samodzielnej pracy na stanowisku szwacza materiałów tapicerskich b) czas trwania: 80 godzin dydaktycznych na osobę (1 godz. = 45 min), w tym: zajęcia teoretyczne: 30 godzin na osobę praktyczna nauka zawodu: 50 godzin na osobę c) zagadnienia: - zasady organizacji pracy na stanowisku roboczym, - przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, - budowa maszyn do zszywania materiałów tapicerskich, - technika pracy maszyną do szycia materiałów tapicerskich. d) miejsce przeprowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne: na terenie Zamawiającego, praktyczna nauka zawodu: na terenie Zamawiającego, e) maksymalny dzienny wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych, f) zleceniobiorca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu tj.: usługę szkoleniową, badanie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku szwacza materiałów tapicerskich, ubezpieczenie NW uczestników, koszt nowej odzieży roboczej i obuwia dla każdego uczestnika kursu, zakup wody mineralnej dla uczestników szkolenia w trakcie trwania zajęć w ilości 1,5 litra dziennie na jednego uczestnika, zakup materiałów tapicerskich niezbędnych do realizacji szkolenia zawodowego oraz innych wymagalnych odrębnymi przepisami materiałów dydaktycznych, g) zleceniobiorca zapewni na potrzeby kursu przynajmniej 5 maszyn do zszywania materiałów tapicerskich, h) maksymalny dzienny wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych tj. 10 x 45 minut z jedną przynajmniej 30 minutową przerwą obiadową oraz dwoma przerwami 15 - minutowymi w trakcie zajęć. Szkolenie kompetencyjne z zakresu aktywizacji zawodowej a) cel szkolenia: poznanie podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy b) czas trwania: 20 godzin dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min.) c) zagadnienia określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wynikające z programu szkolenia w klubie pracy, m.in.: - autoprezentacja, - komunikacja z pracodawcą, - rozmowa kwalifikacyjna, - dokumenty aplikacyjne, - sposoby poszukiwania pracy, - poznawanie i odkrywanie umiejętności oraz predyspozycji zawodowych. d) miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie Zamawiającego e) maksymalny dzienny wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych tj. 10 x45 minut z jedną przynajmniej 30 minutową przerwą obiadową oraz dwoma przerwami 15 - minutowymi w trakcie zajęć, 2. Kurs może być realizowany od poniedziałku do soboty. 3. Kurs zostanie zrealizowany nie później niż do 14 sierpnia 2016 r. chyba , że strony umówią się inaczej. 4. Wykonawca zapewnia prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą odpowiednie wykształcenie kierunkowe. 5. Po zakończeniu szkolenia wykonawca zobowiązany jest do wystawienia każdemu z uczestników zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Koszty wydania zaświadczeń i certyfikatów pokrywa Wykonawca. 6. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego gromadzenia danych osobowych uczestników szkolenia i przetwarzania ich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2135). 7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zgodnie z zapisami § 75 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, (Dz. U. z 2011r. nr 279, poz. 1641) oraz Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dokumentacji przebiegu szkolenia w tym między innymi; a) dziennika zajęć edukacyjnych, zawierającego wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika. b) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy również: a) przedstawienie do akceptacji, najpóźniej w dniu podpisania umowy, szczegółowego harmonogramu realizacji zajęć w którym zaplanowany jest termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, programu szkolenia oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia Harmonogram, program zajęć oraz wzór zaświadczenia wymagają zatwierdzenia przez zleceniodawcę. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności: - nazwę formy kształcenia, - czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji, - cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych, w zależności od ich potrzeb i możliwości, - plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar, - treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć, - opis efektów kształcenia, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, - sposób i formę zaliczenia. b) bieżące sprawowanie nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia poprzez sporządzanie imiennej listy obecności słuchaczy opatrzonej ich podpisami koloru niebieskiego lub zielonego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad przebiegiem i obsługą organizowanego szkolenia przez cały okres jego trwania. 10. Odzież robocza i buty robocze zakupione na potrzeby realizacji zajęć praktycznych kursu zawodowego po zakończeniu kursu przechodzi na własność uczestników kursu. 11. Termin przeprowadzenia szkolenia po uzgodnieniu przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę zostanie określony w osobnym harmonogramie do umowy z zastrzeżeniem punktu 3 opisu przedmiotu zamówienia. 12. Szkolenie winno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi w tym w szczególności z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012, poz.186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych ( Dz. U. z 2004, Nr 37, poz 337 ze zm. )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach