Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego i wymianą butli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 4995600 , fax. 033 4995652
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Karola Miarki 11 11
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 4995600, fax. 033 4995652
  REGON: 07081057500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.bielsko.biala.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego i wymianą butli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego i wymianą butli w wymiarze 128 godzin dla 4 osób - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, beneficjentów projektu pn.: Bielsko-Biała łączy ludzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoleniami objęte będą osoby z kręgu zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujące teren miasta Bielska-Białej. Beneficjenci będą mogli podwyższyć poziom wykształcenia, nabyć nowe kwalifikacje zawodowe lub dostosować je do aktualnych potrzeb rynku pracy. 2. Podana liczba uczestników jest wartością szacunkową i Zamawiający zastrzega, że może ona ulec zmianie (zmniejszeniu). 3. Kurs będzie realizowany etapami, w zależności od skierowanej przez Zamawiającego grupy uczestników. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia każdego etapu kursu w terminie do 30 dni od daty otrzymania listy skierowanych na kurs uczestników. Zakończenie ostatniego etapu kursu planowane jest do 18.09.2017r. 4. Wykonawca jest zobowiązany do:przeprowadzenia kursu zgodnie z programem, zapewnienia badań lekarskich dla beneficjentów, ubezpieczenia NNW beneficjentów Projektu, zapewnienia materiałów szkoleniowych i sprzętu dydaktycznego, zapewnienia sali do zajęć, zagwarantowania wykwalifikowanych instruktorów, bieżącego monitorowania realizowanych działań oraz regularnego przekazywania informacji o wykonywanych działaniach Koordynatorowi Projektu, zapewnienia egzaminu państwowego UDT. 5. Wymagania dotyczące szkoleń: 1) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu szkolenia, który będzie stanowił integralną część umowy; 2) W okresie trwania zajęć Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kursantom - uczestnikom projektu skierowanym przez Zamawiającego, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa; 3) Podczas zajęć teoretycznych Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dla każdego uczestnika szkolenia miejsca siedzącego - stolik i ławka bądź krzesło z przystawką umożliwiające swobodne sporządzanie notatek. Wykonawca jest zobowiązany także do odpowiedniego wyposażenia sal: np. we flipchart, tablicę klasyczną lub magnetyczną, pomoce naukowe, w tym pomoce do praktycznej nauki zawodu. Każdy z uczestników szkolenia musi mieć zapewniony dostęp do samodzielnego stanowiska pracy w trakcie godzin praktycznych. 4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wykwalifikowanej kadry. 5) Zamawiający wymaga, aby w zakresie godzinowym zajęć ujęta była zarówno część teoretyczna jak i praktyczna. 6) Kurs powinien być zorganizowany na terenie miasta Bielska-Białej. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie kursu na terenie powiatu bielskiego, przy czym koszty przewozu uczestników na zajęcia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów. 7) Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania aktualnie obowiązujących logotypów projektu Bielsko-Biała łączy ludzi na wszystkich dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak: harmonogram zajęć, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, dyplomy, listy obecności, wykaz osób, które ukończyły szkolenie, protokół z egzaminu itp. Informacje dotyczące promocji zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 8) Prowadzący szkolenia (wykładowcy) powinni być poinformowani o fakcie, iż w szkoleniu uczestniczą osoby, których udział jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 9) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ankiety oceniającej szkolenie wśród uczestników kursu. 10) Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania obecności uczestników kursu na każdych zajęciach - obecność na zajęciach uczestnicy muszą potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście. 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności szkolenia i frekwencji uczestników oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wiedza i doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.bielsko.biala.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach