Przetargi.pl
Remont mostu na rzece Ruda w KM 17+035 w miejscowości Rudy-Brantolka - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gmina Kuźnia Raciborska ogłasza przetarg

 • Adres: 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4191224 , fax. 032 4191432
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kuźnia Raciborska
  ul. Słowackiego 4 4
  47-420 Kuźnia Raciborska, woj. śląskie
  tel. 032 4191224, fax. 032 4191432
  REGON: 00052798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuzniaraciborska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mostu na rzece Ruda w KM 17+035 w miejscowości Rudy-Brantolka - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pod nazwą Stabilizacja podłoża gruntowego pod jazem z mostem na rzece Ruda w KM 17+035 w miejscowości Rudy, zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą 45-317 Opole, ul. Morcinka 43, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Lokalizacja zadania: miejscowość Rudy, ul. Cysterska. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia dotyczą podłoża dna koryta rzeki przed, pod i za budowlą, poprzez wypełnienie ubytków i doszczelnienie istniejącego podłoża specjalnym spoiwem, metodą niskociśnieniową. Podstawowy zakres robót wynika z coraz bardziej destruktywnego przepływu zwiększającej się ilości wody pod ponurem, płytą denną i poszurem jazu połączonego konstrukcyjnie z mostem drogowym w ciągu ul. Cysterskiej. Zakres podstawowy robót obejmuje: 1. Wykonanie doszczelnienia dna i skarp w obszarze ujęcia wody dla MEW (tj. powyżej ścianki szczelnej w korycie), 2. Przygotowanie materiałów do wykonania w korycie rzeki tymczasowej przegrody (grodzy) z worków z piaskiem, bądź rękawów napełnionych wodą ochraniających od napływów od dołu na obszar objęty robotami. 3. Usunięcie zużytych elementów płyty ponuru od wody górnej poprzedzonej wykonaniem ścianki szczelnej od ujęcia dla MEW do brzegu lewego rzeki km 17+035 na głębokość do 7,0m poniżej dna o całkowitej długości min. 9.0 m. 4. Podpiętrzona woda powyżej ścianki szczelnej będzie kierowana przez jaz jednym lub dwoma przęsłami co pozwoli na dokonanie czynności umożliwiających przystąpienie do udrożnień niezbędnych do realizacji prac naprawczych w podłożu gruntowym jazu i mostu, płyt dennych w obszarze mostu oraz ponuru i poszuru jazu wraz z niecką wypadową, 5. Pilne wykonanie grodzy dolnej ze ścianki szczelnej i bigbagów. 6. Odpompowanie wody z obszaru mostu w wydzielonym przęśle (przęsłach). 7. Odkrycie uszkodzeń w elementach konstrukcji betonowych jazu, ponuru, poszuru, niecki wypadowej, jazu stałego, elementów filarów mostowych. 8. Ocena uszkodzeń podłoża gruntowego oraz dokonanie wyboru optymalnych miejsc do rozpoczęcia prac naprawczych podłoża metodą iniekcji ciśnieniowej z dostosowaną innowacyjną mieszanką uszczelniającą podłoże gruntowe i szybko go stabilizujące. 9. Wykonanie płyty żelbetowej ponuru od ścianki szczelnej do korpusu jazu stałego na wlocie do mostu. 10. Odtworzenie ubytków betonu w niecce wypadowej jazu w poszczególnych przęsłach mostu oraz wzmocnienia całej powierzchni. 11. Odtworzenie płyty poszuru poniżej mostu. 12. Umocnienie narzutem kamiennym na geowłókninie dna i skarp koryta rzeki poniżej poszuru na długości od 3,5 do około 10,0 m, wraz z likwidacją dalszych niebezpiecznych uszkodzeń. 13. Wykonanie renowacji przyczółków, filarów i płyt oraz elementów stalowych konstrukcji jazu i mostu. 14. Dokonanie odbioru tych robót oraz dokonania etapowego skrócenia ścianki stalowej do poziomu dna rzeki. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 1. Wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych projekcie budowlanym; 2. Wykonać wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (w tym laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektów wykonawczych, przedmiaru robót); 3. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót w pasie drogowym drogi gminnej, jego zatwierdzenie i wprowadzenie. 4. Obsługa geodezyjna zadania. Wymagania dotyczące robót: 1. Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru). 2. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wymogami niniejszej SIWZ. Wytyczne dotyczące zagospodarowania odpadów: 1. Powstałe w wyniku prac odpady budowlane winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.); 2. Gmina Kuźnia Raciborska nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, należy zatem uwzględnić konieczność wywozu odpadów do stosownej instalacji zlokalizowanej poza terenem Gminy Kuźnia Raciborska. Inne uwarunkowania: 1. Podane w projekcie budowlanym przykładowe nazwy handlowe materiałów i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami handlowymi posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. 2. Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Wszystkie wymiary i powierzchnie należy sprawdzić przed zamówieniem materiałów. 5. Wykonawca winien wydzielić i zabezpieczyć teren prowadzonych prac. 6. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (bhp, ppoż. oraz koordynacja w zakresie bhp) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnej części zamówienia na roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany pn. Stabilizacja podłoża gruntowego pod jazem z mostem na rzece Ruda w KM 17+035 w miejscowości Rudy, gm. Kuźnia Raciborska (opracowanie z czerwca 2016 r.) 2. Załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiar robót, 3. Załącznik nr 4 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ,które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w projekcie budowlanym (załącznik nr 2 do SIWZ), przedmiarze robót (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4 do SIWZ), lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08.2016 r. do godz. 09:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kuznia-raciborska.bip.info.pl, (w panelu Ogłoszenia)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach