Przetargi.pl
Rozbiórka budynku mieszkalnego dawnej leśniczówki przy ul. Hutniczej 2 w Będzinie

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, Łysa Góra 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6742957, 6742958 , fax. 032 6741160
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz
  Łysa Góra 6 6
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 032 6742957, 6742958, fax. 032 6741160
  REGON: 27253593100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/siewierz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa, nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka budynku mieszkalnego dawnej leśniczówki przy ul. Hutniczej 2 w Będzinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe i demontażowe budynku wolnostojącego, parterowego z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonego. Ściany budynku wykonane z cegły pełnej otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Strop nad parterem oraz konstrukcja dachu - drewniane. Dach dwuspadowy pokryty blachą trapezową w kolorze czerwonym. Stolarka okienna drewniana. Kolejność robót rozbiórkowych dla budynku: 1) Odcięcie dostaw mediów do budynku. 2) Demontaż instalacji i przyłączy. 3) Rozebranie obróbek blacharskich w tym rynien i rur spustowych. 4) Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. 5) Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej. 6) Rozebranie konstrukcji drewnianej dachu. 7) Rozebranie ścian poddasza. 8) Rozebranie stropu nad parterem. 9) Rozebranie ścian parteru. 10) Skucie posadzek. 11) Rozebranie piwnic i fundamentów budynku do poziomu posadowienia. 12) Zasypanie zagłębień ziemią nieurodzajną z zagęszczeniem. Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do : a) oznakowania terenu budowy i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp, b) zapewnienia obsługi geodezyjnej, (inwentaryzacja powykonawcza), c) przygotowanie dogodnego wyjazdu z działki (możliwy demontaż i ponowny, po zakończeniu prac, montaż ogrodzenia) oraz ułożenie płyt drogowych w ilości niezbędnej dla wykonywanego zadania (wywóz rozbiórkowych materiałów) oraz ich usunięcia po zakończeniu prac. d) wykonania niezbędnych badań , prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie zamawiającego w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, e) bieżącego zgłaszania do odbioru robót zanikających, dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, f) zapewnienie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, g) usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, h) zabezpieczenie nowego budynku wraz z tarasem przed uszkodzeniem, zakurzeniem i zabrudzeniem i) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, j) doprowadzenie dróg dojazdowych do stanu pierwotnego a w przypadku uszkodzeń istniejącej sieci uzbrojenia terenu do niezwłocznej naprawy uszkodzeń na koszt własny, k) wykonania innych niezbędnych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, l) dostarczenia Zamawiającemu karty przekazania odpadów z materiałów rozbiórkowych. Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegi prac oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wykonawcy w celu prawidłowego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy od zdarzeń losowych, w tym uszkodzenia nowo wybudowanej leśniczówki z tarasem oraz ogrodzenia wokół posesji, oraz pokryje we własnym zakresie koszty usunięcia szkód powstałych w wyniku wykonywanych przez niego robót. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 91 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset) 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 2.1. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy w Banku BGŻ S.A. o/Katowice nr 10 2030 0045 1110 0000 0041 8480 - z dopiskiem -Wadium w przetargu nieograniczonym - Rozbiórka budynku mieszkalnego dawnej leśniczówki przy ul. Hutniczej 2 w Będzinie-, 2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. w gwarancjach bankowych, 2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158). 3. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty) i musi ono obejmować cały okres związania ofertą. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wobec Nadleśnictwa Siewierz, dających podstawę do zatrzymania wadium w oparciu o przepisy Ustawy Pzp (art. 46 ust 4a. i ust 5.). Zapłata roszczeń z gwarancji może nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia do gwaranta żądania zapłaty wadium. Żądanie zapłaty wadium wraz z oświadczeniem, że wadium jest należne z powodu zaistnienia jednej ze wskazanej okoliczności zgodnie z art. 46 ust 4a. i ust 5. oraz dokumenty potwierdzające, że żądanie zapłaty zostało podpisane przez osobę, które mogą zaciągać zobowiązanie w imieniu Nadleśnictwa Siewierz są jedynymi dopuszczalnymi warunkami, od wniesienia których gwarant może uzależniać zapłatę wadium. W przypadku gdy gwarancja zawierać będzie inne dodatkowe warunki wypłaty roszczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia gwarancji, a tym samym odrzucenia oferty. Z treści gwarancji musi wynikać, że Zamawiający ma prawo złożyć swoje roszczenia za zdarzenia mające miejsce w okresie obowiązywania gwarancji nie krócej niż 14 dni po zakończeniu obowiązywania gwarancji. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.1 rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 6.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_siewierz/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach