Przetargi.pl
Roboty remontowo-budowlane w zakresie przebudowy sanitariatów uczniowskich w 3 - ch budynkach oświatowo-wychowawczych miasta Sosnowca

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2960600 , fax. 32 296 06 05
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  al. Zwycięstwa 20 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 2960600, fax. 32 296 06 05
  REGON: 27625548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowo-budowlane w zakresie przebudowy sanitariatów uczniowskich w 3 - ch budynkach oświatowo-wychowawczych miasta Sosnowca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Roboty remontowo-budowlane w zakresie przebudowy sanitariatów uczniowskich w 3 - ch budynkach oświatowo-wychowawczych miasta Sosnowca. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część I zamówienia obejmuje: Przebudowę sanitariatów uczniowskich w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Sosnowcu Przedmiotem zamówienia jest: - przebudowa pionu sanitariatów dziewcząt o powierzchni użytkowej objętej remontem - 68,52 m2 Część II zamówienia obejmuje: Przebudowę sanitariatów uczniowskich w budynku Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu Przedmiotem zamówienia jest: - przebudowa sanitariatów dla chłopców i nauczycieli na parterze oraz dla chłopców na I piętrze - sanitariat 1B o powierzchni użytkowej objętej remontem - 81,83 m2 Część III zamówienia obejmuje: Przebudowę sanitariatów uczniowskich w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu Przedmiotem zamówienia jest: - przebudowa sanitariatów szkolnych dla dzieci klas I-III - sanitariat 2 o powierzchni użytkowej objętej remontem - 26,29 m2 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ tj.: Projekty Budowlane, przedmiary robót i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdej z części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1) Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: dla Części I: 1.100,00 zł (słownie : jeden tysiąc sto złotych); dla Części II: 1.200,00 zł (słownie : jeden tysiąc dwieście złotych); dla Części III: 600,00 zł (słownie : sześćset złotych); W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości odpowiadającej sumie właściwej dla części, na które składa ofertę. 2) Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Sosnowiec, ING Bank Śląski, Nr 97 1050 1142 1000 0008 0000 1208. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, II piętro, pokój 310. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 11). 7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach