Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń na archiwum zakładowe w Oddziale ZUS w Rybniku, ul. Reymonta 2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4222600 , fax. 032 4224958
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
  ul. Reymonta 2 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4222600, fax. 032 4224958
  REGON: 00001775600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń na archiwum zakładowe w Oddziale ZUS w Rybniku, ul. Reymonta 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń na archiwum zakładowe w budynku Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2 polegające na przebudowie dwóch pomieszczeń magazynowych, w tym: I. roboty - branża budowlana: - wzmocnienie płyt stropu nad piwnicą poprzez podparcie płyt stropowych dwoma ścianami murowanymi w pomieszczeniu na kondygnacji piwnicznej, - tynkowanie i malowanie wymurowanych ścian, - demontaż stolarki drzwiowej w adaptowanym pomieszczeniu, - rozebranie ścianki działowej z płyt GK, - skucie tynków na ścianach w koniecznym zakresie, - rozebranie posadzek z płytek PCV - zerwanie podkładu betonowego, - rozebranie warstw izolacji, - zamurowanie otworu drzwiowego, - montaż drzwi o odporności ogniowej EI 30, - gruntowanie podłoży preparatami, - wykonanie nowych tynków wraz ze szpachlowaniem gipsem na pełną wysokość pomieszczeń, - wykonanie nowych warstw podłoży pod posadzki, - ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych i cokolików oraz fug, - malowanie ścian farbami emulsyjnymi, - usunięcie materiałów, elementów oraz gruzu z rozbiórek wraz z utylizacją, - oczyszczenie z powłok ochronnych i zabezpieczeń II. Roboty - branża sanitarna: - demontaż przewodów wentylacyjnych i kratek - dostawa i montaż szafy klimatyzacji precyzyjnej, - dostawa i montaż zdalnego skraplacza freonowego zasilanego z szafy klimatyzacji, - montaż kratek nawiewnych ściennych, - montaż przewodów instalacji obiegu freonu i skroplin, - montaż kratek nawiewnych i wywiewnych na przewodach, - montaż anemostatów wywiewnych kołowych, - montaż przepustnicy, - montaż przewodów blaszanych prostokątnych i kołowych SPIRO, - montaż wentylatorów kanałowych, - montaż tłumika kanałowego, - montaż klapy odcinającej p.poż. i klap rewizyjnych, - pomiar i regulacja układów wentylacyjnych, - montaż instalacji wodociągowej do zasilania szafy klimatyzacyjnej - montaż odprowadzenia skroplin z szafy klimatyzacyjnej - przebudowa instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy, - izolacja przewodów instalacji freonu z kauczuku, - izolacja przewodów wentylacyjnych, - wykonanie i montaż ramy wsporczej dla zdalnego skraplacza freonowego - montaż korytek instalacyjnych na dachu, - obudowa płytami gipsowo - kartonowymi GKF przewodów instalacji freonu, - przebicia i przejścia przez przegrody zewnętrzne, ściany i stropy - obudowa płytami gipsowo - kartonowymi przewodów wentylacyjnych, - próba szczelności, uruchomienie instalacji, - rozebranie i ułożenie elementów stropu podwieszonego, - czyszczenie i malowanie podpór przewodów wentylacyjnych, - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu. III. Roboty - branża elektryczna - wykonane instalacji: oświetlenia ogólnego, gniazd wtyczkowych, przeciwporażeniowej, zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, kontroli dostępu, odgromowej na dachu w obrębie montowanego skraplacza. Szczegółowy zakres określają niżej wymienione dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ: projekty wykonawcze branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. przedmiary robót specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach