Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w obiektach gminnych w Gminie Siewierz w podziale na dwie odrębne części

Gmina Siewierz ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0326499471, 6499400 , fax. 032 6499402
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16 16
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 0326499471, 6499400, fax. 032 6499402
  REGON: 00053076100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siewierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w obiektach gminnych w Gminie Siewierz w podziale na dwie odrębne części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w obiektach gminnych w Gminie Siewierz w podziale na dwie odrębne części: Część nr 1: Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Zachodniej. Część Nr 2: Wykonanie bieżącej konserwacji szalet miejskich przy ul. Kościuszki w Siewierzu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części odrębnie obejmuje: 1) Część Nr 1: Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Zachodniej. a) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Zachodniej na działce nr 753/6 i został określony w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje również remont elewacji budynku, remont Sali gimnastycznej i schodów zewnętrznych, które to roboty nie są przedmiotem niniejszego zamówienia. b) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót: wymiana pokrycia dachowego budynku (za wyjątkiem dachu sali gimnastycznej), demontaż i wykonanie odwodnienia dachu (za wyjątkiem odwodnienia dachu sali gimnastycznej) wraz z zamontowaniem przewodów grzejnych, zapobiegających oblodzeniu, w całym systemie odwodnienia dachowego - łącznie z odwodnieniem Sali gimnastycznej, wymiana obróbek blacharskich przy wymienianym odwodnieniu, wymiana instalacji odgromowej, nałożenie nowej powłoki malarskiej na pokrycie dachowe sali gimnastycznej. c) Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej. Ewentualne błędy w przedmiarze nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. Do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy. d) Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowym opracowanym na podstawie kosztorysu ofertowego oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram rzeczowy robót na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu. e) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy nie mniejszej niż 48 miesięcy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego bezusterkowego - co zostanie potwierdzone na formularzu ofertowym - zał. Nr 1 do SIWZ. 2) Część Nr 2: Wykonanie bieżącej konserwacji szalet miejskich przy ul. Kościuszki w Siewierzu. a) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bieżącej konserwacji szalet miejskich przy ul. Kościuszki w Siewierzu i został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz w przedmiarze robót. b) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót: wymianę trzech sztuk drzwi wejściowych, wymianę opraw świetlówkowych wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę wentylatorów elektrycznych, oczyszczenie i uszczelnienie rynien, wymianę pisuaru oraz ustępów z płuczką typu kompakt, malowanie drzwi do pomieszczenia obsługi, kabin, ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę wykładzin, montaż elektrycznych pojemników na papier wraz z instalacją, malowanie grzejników, tabliczkę z oznakowaniem szalet oraz godzinami ich otwarcia. c) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy nie mniejszej niż 24 miesiące liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego bezusterkowego - co zostanie potwierdzone na formularzu ofertowym - zał. Nr 1a do SIWZ. 3. Pozostałe wymagania wspólne dla obu części: a) Wykonawca zobowiązany będzie do: urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp, wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z prawidłową technologią wykonywania robót, wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów, poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp, wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie koordynatora zadania z ramienia Zamawiającego, w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia), dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. b) W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji koordynatorowi zadania ze strony Zamawiającego na co najmniej 5 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. c) Ewentualne materiały budowlane i ich producenci wymienione w przedmiarach robót zostały wskazane przykładowo. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. d) Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny. e) Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. f) Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, wg warunków określonych we wzorach umów - załącznik nr 7, 7a do SIWZ. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz oświadczenia podwykonawców i Wykonawcy o całkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami/wykonawcą w ramach przedmiotowej inwestycji i dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część nr 1: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Część nr 2: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie Nr: 04 1050 1142 1000 0023 4376 3799 z dopiskiem wadium. 5. Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada Wykonawca. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w formie niepieniężnej należy zdeponować w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz pok. nr 18 za potwierdzeniem odbioru w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. 8. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony w niniejszej specyfikacji

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siewierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach