Przetargi.pl
Remont sanitariatów i natrysków w Miejskim Przedszkolu nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach przy ul. Bytomskiej 8b

Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-145 Katowice, ul. Bytomska 8 B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2588937 , fax. 32 2588937
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach
  ul. Bytomska 8 B 8 B
  40-145 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2588937, fax. 32 2588937
  REGON: 27055474600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sanitariatów i natrysków w Miejskim Przedszkolu nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach przy ul. Bytomskiej 8b
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wymianą instalacji elektrycznych z oświetleniem, malowaniem z częściowym białym montażem w sanitariatach i zapleczach gospodarczych przy sanitariatach, obejmujące:1. Zakres robót: remontowo- renowacyjnych: malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni, szpachlowanie i malowanie lamperii farbą olejną, malowanie drzwi, grzejników, okapu, malowanie olejne innych elementów( np. rury), malowanie z dokładnym szpachlowaniem parapetów, montaż kratek wentylacyjnych, wymiana częściowa białego montażu zgodnie z przedmiarem, wymiana częściowa zaworów i rur odpływowych kanalizacji, inne prace zgodnie z przedmiarem. 2. Instalacje sanitarne i elektryczne w sanitariatach dziecięcych: wymiana lamp oświetleniowych, wymiana wyłączników, inne prace zgodnie z przedmiarem, 3. Zakres robót przygotowawczych: rozebranie okładzin ściennych i podłogowych, skucie tynków, zeskrobanie farb i lakierów, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zojo.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach