Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku czynnego Sądu Rejonowego w Żorach

Sąd Rejonowy w Żorach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, Al. Jana Pawła II 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4759671 , fax. 032 4759673
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Żorach
  Al. Jana Pawła II 15 15
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 032 4759671, fax. 032 4759673
  REGON: 27792018300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zory.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku czynnego Sądu Rejonowego w Żorach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a)projekt architektoniczno-budowlany stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, b)przedmiar stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, c)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zory.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach