Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej DP-S1434 na odcinku 540 m ul. Ks. Karola Śmiecha w Żabnicy.

Gmina Węgierska Górka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8641501 , fax. 033 8641780
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgierska Górka
  ul. Zielona 43 43
  34-350 Węgierska Górka, woj. śląskie
  tel. 033 8641501, fax. 033 8641780
  REGON: 07218274600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej DP-S1434 na odcinku 540 m ul. Ks. Karola Śmiecha w Żabnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej DP-S1434 na odcinku 540 m ul. Ks. Karola Śmiecha w Żabnicy. Opis. Przebudowa drogi powiatowej DP-S1434 na odcinku 540 m w ciągu ul. Ks. K. Śmiecha w Żabnicy ( na odcinku między mostem na rzece Żabniczka a kościołem parafialnym) . Wykonywane będą roboty budowlane w nawierzchni dróg, ciągów pieszo-jezdnych co wpłynie na uporządkowanie i skomunikowanie centrum miejscowości, a także zwiększy bezpieczeństwo pieszych. Obejmuje on również uatrakcyjnienie przestrzeni centrum Żabnicy poprzez przebudowę dróg z wykonaniem kanalizacji deszczowej z rur PP, wykonanie chodników z kostki brukowej. Nawierzchnia przebudowanej jezdni wykonana zostanie z następujących warstw: warstwa ścieralna gr. 4 cm - asfalt, warstwa wiążąca gr. 4 cm - asfalt - masa antykoleinowa, podbudowa z kruszywa łamanego na przekopach. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi uproszczona dokumentacja techniczna , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót, przedmiar robót . sporządzony przez mgr inż. Adama Stasica upr .bud. nr 108/98/BB, Żabnica ul .Spacerowa 4, 34-350 Żabnica.tel.692 471 601 3.Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Użyte materiały musza posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie : piętnaście tysięcy złotych ) 2.Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu do składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz.275, ze. zm) 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce 26 8131 0005 0000 0215 2000 0040.Kserokoie dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz-oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego , a kserokopie dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46.1 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 5 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zastanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wegierska-gorka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach