Przetargi.pl
Przebudowa placu parkingowego z kostki betonowej gr. 8 cm przy Placu Ratuszowym w Łaziskach Górnych

Gmina Łaziska Górne ogłasza przetarg

 • Adres: 43-170 Łaziska Górne, pl. Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3248000 , fax. 32 3248006
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łaziska Górne
  pl. Ratuszowy 1 1
  43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie
  tel. 32 3248000, fax. 32 3248006
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.laziska.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa placu parkingowego z kostki betonowej gr. 8 cm przy Placu Ratuszowym w Łaziskach Górnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest: Przebudowa placu parkingowego z kostki betonowej gr. 8 cm przy Placu Ratuszowym w Łaziskach Górnych. Charakterystyka budowy: Roboty drogowe będą polegać na rozbiórce istniejących dróg i chodników wraz z krawężnikami, wykonanie zjazdu z ul. Orzeskiej wraz z zabudową nowych miejsc parkingowych. Zakres robót objętych niniejszym przedmiotem zamówienia obejmuje: W zakresie robót budowlanych przewidziano -rozbiórka krawężników -rozbiórka ław pod krawężniki -rozbiórka obrzeży trawnikowych -ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej -mechaniczne usunięcie warstwy ziemi -ręczne i mechaniczne wykonanie koryta z wywozem urobku -mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża -wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego -wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego -ułożenie krawężników z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej -wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 12 000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi.laziska.um.gov.pl/RP-22-16/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach