Przetargi.pl
Malowanie ścian i sufitów, wymiana paneli podłogowych, kafelkowanie, naprawa luźnych kafelek w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Wieczorka 10a

Sąd Rejonowy ogłasza przetarg

 • Adres: 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 338 77 88 , fax. 32 338 77 89
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy
  ul. Powstańców Warszawy 23 23
  44-101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 338 77 88, fax. 32 338 77 89
  REGON: 00032208600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie ścian i sufitów, wymiana paneli podłogowych, kafelkowanie, naprawa luźnych kafelek w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Wieczorka 10a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane związane z malowaniem ścian i sufitów, wymianą paneli podłogowych, kafelkowanie, naprawą luźnych kafelek w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Wieczorka 10a. Szczegółowy zakres rzeczowo-ilościowy robót przedłożony jest w przedmiarze robót, który stanowi załączniki numer 6 do niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 650,00 zł 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016.359 j.t.). 2. Wadium winno być uznane na rachunku Sąd Rejonowego w Gliwicach przed otwarciem ofert tj. w dniu 17.08.2016 r. do godziny 12:00. Dokument potwierdzający wniesienie wadium przez oferenta, tj. oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię potwierdzenie przelewu należy dołączyć jako załącznik do oferty. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto nr: 17 1130 1017 0021 1000 5790 0004. 4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy składać do kasy Sądu Rejonowego, pokój nr 038 - parter Sądu, w siedzibie Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy oferta będzie zabezpieczona wadium w postaci innej niż wskazana w pkt. 1. lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem wyżej podanym, Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp, któremu wadium zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Wykonawca, którego oferta została wybrana straci wadium (wraz z odsetkami) na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.Wykonawcy stracą wadium jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożą dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zatrudnione dwie osoby na umowę o pracę (pełny etat)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gliwice.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach