Przetargi.pl
Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z wykonaniem klimatyzacji i wentylacji

Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 238 55 30 , fax. 32 238 55 27
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Zamówień Publicznych
  Ul. Zwycięstwa 21 21
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 238 55 30, fax. 32 238 55 27
  REGON: 00051576700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z wykonaniem klimatyzacji i wentylacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dodatkowe przedmioty: kod CPV: 45.33.12.00-8 - nazwa: Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych kod CPV: 45.31.00.00-3 - nazwa: Roboty instalacyjne elektryczne kod CPV: 45.33.22.00-5 - nazwa: Roboty instalacyjne hydrauliczne kod CPV: 45.33.23.00-6 - nazwa: Roboty instalacyjne kanalizacyjne kod CPV: 45.44.21.00-8 - nazwa: Roboty malarskie kod CPV: 45.42.11.00-5 - nazwa: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów kod CPV: 45.43.10.00-7 - nazwa: Kładzenie płytek kod CPV: 45.43.00.00-0 - nazwa: Pokrywanie podłóg i ścian kod CPV: 45.41.00.00-4 - nazwa: Tynkowanie kod CPV: 45.11.11.00-9 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia kod CPV: 45.11.12.20-6 - nazwa: Roboty w zakresie usuwania gruz 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z wykonaniem klimatyzacji i wentylacji. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Temat: Modernizacja pomieszczeń biurowych 1) wykonanie robót budowlanych w zakresie oznaczonym w dokumentacji jako etapy 1, 2 i 3 (za wyjątkiem robót dotyczących sali 130), w tym: a) wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, b) wymianę istniejących posadzek, w tym wykonanie posadzki wnęk drzwiowych wszystkich pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia na połączeniu pomieszczenia z korytarzem o łącznej powierzchni około 5 m2. Posadzkę wnęk należy wykończyć wykładziną przewidzianą do pomieszczeń, c) zmianę układu istniejących ścianek działowych, d) naprawę powierzchni istniejących ścian murowanych, e) wykonanie zabudowy sufitów podwieszanych f) malowanie pomieszczeń. UWAGA. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej wszystkich pomieszczeń wchodzących w zakres wszystkich wymienionych w dokumentacji etapów, w tym również stolarki drzwiowej pomieszczeń pozostających poza zakresem przedmiotu niniejszego zamówienia (wymiana nie dotyczy drzwi oznaczonych w projekcie symbolem D12, które przeznaczone są do wybarwienia). Zamawiający wymaga, aby drzwi wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami 102 i 103, 104 i 105, 108 i 109, 112 i 115, 117 i 118 oraz 131 i 132 oznaczone w dokumentacji symbolem D1 zostały wykonane w wersji izolacyjnej akustycznie zgodnie z opisem drzwi oznaczonych symbolami D6, D7 i D8. 2) dostawę i montaż żaluzji okiennych dla pomieszczeń wchodzących w zakres etapów 1, 2 i 3; 3) dostawę i montaż armatury łazienkowej do pomieszczenia 125 (za wyjątkiem szafki ST oraz wieszaków W-1 i W-2); 4) dostawę i montaż wyposażenia do pomieszczenia 127 wg zestawienia w formularzu cenowym. UWAGA Pomieszczenie 127 wyposażone jest w podwójną stolarkę drzwiową dla każdego z wyjść. Stolarka drzwiowa wewnętrzna (od strony pomieszczenia 127) - wybarwienie jak barwa wyposażenia - okleina naturalna kolor orzech amerykański w odcieniu zgodnym z odcieniem pozostałych elementów wyposażenia pomieszczenia, w tym zabudowy ścian i sufitu - ostateczny odcień koloru do uzgodnienia z Zamawiającym; Stolarka drzwiowa zewnętrzna (od strony pomieszczenia 126 i 130, oraz pozostała stolarka drzwiowa w zadaniu) - wybarwienie w kolorze orzech naturalny (wzorem koloru pożądanego przez Zamawiającego jest Orzech naturalny 4100 z wzornika materiałów firmy Balma) - ostateczny odcień koloru do uzgodnienia z Zamawiającym. 5) robót instalacyjnych (instalacje sanitarne) w tym: a) wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej, b) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 6) robót instalacyjnych (elektrycznych) w zakresie oznaczonym w dokumentacji jako etapy 1, 2 i 3 (za wyjątkiem robót dotyczących sali 130), w tym: a) wymianę opraw oświetleniowych, b) dostosowanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej do nowej aranżacji pomieszczeń c) modernizację piętrowych rozdzielnic elektrycznych na kondygnacji I piętra. UWAGA. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację wszystkich piętrowych rozdzielnic na kondygnacji I piętra wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w zakresie naprawy ścian i ich pomalowania w niezbędnym zakresie po wymianie obudów rozdzielnic. Temat: Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji 1) robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych w zakresie klimatyzacji i wentylacji w zakresie oznaczonym w dokumentacji jako etapy I, II, V i IX, które obejmują odpowiednio: a) etap I - instalację wentylacji pomieszczeń nr 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141 i 143 oraz klimatyzacji pomieszczeń nr 134, 135, 136, 140, 141, 142 i 143, b) etap II - instalację wentylacji pomieszczeń nr 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 i 129 oraz klimatyzacji pomieszczeń nr 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132 i 133, c) etap V - instalację wentylacji sali 142, d) etap IX - instalację wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń nr 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 120, 121. UWAGA Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania zabudowy korytarza w zakresie etapu I i II. W trakcie lub po zakończeniu prac demontażowych/ rozbiórkowych ze względu na złożoną strukturę konstrukcji oraz infrastrukturę teletechniczną w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych Wykonawca przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wentylacji i klimatyzacji przeprowadzi wizję w terenie w celu weryfikacji możliwości wykonania zaprojektowanych przekuć i otworów w ścianach i sufitach. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia klimatyzacyjne posiadały etykietę oraz instrukcję zgodnie z treścią art. 13 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881). 3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z: a) pozwoleniem na budowę nr 812/2014 z dnia 17.06.2014 r. oraz nr 26/2016 z dnia 08.01.2016 r. b) dokumentacją projektową, c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, d) przedmiarem robót. 4. Realizując przedmiot zamówienia należy stosować materiały i urządzenia wskazane w dokumentach o których mowa w punkcie 3 lub zamienne (równoważne) o nie gorszych parametrach technicznych. 5. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia, o których mowa w punkcie 4 muszą być fabrycznie nowe. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia przed przystąpieniem Wykonawcy do prac z ich wykorzystaniem. 7. Pozostałe etapy opisane w dokumentacji projektowej, nie wskazane do realizacji w niniejszym opisie zamówienia, należy pominąć w całości. UWAGA! Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie. Zamawiający wymaga wykonania prac w sposób i w czasie nie zakłócającym funkcjonowania Urzędu, przy zachowaniu bezpieczeństwa korzystania z budynku przez pracowników i klientów Urzędu. Wszystkie głośne prace muszą być realizowane po godzinach urzędowania. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bieżące utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów oraz na terenie prowadzenia prac i wokół niego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na własny koszt zapewnił oddzielenie terenu prowadzenia prac od pozostałej części budynku przy użyciu szczelnej konstrukcji z płyt GK, OSB lub innej zaakceptowanej przez Zamawiającego technologii. Realizując prace Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnić stałe i nieprzerwane zasilanie w energie elektryczną oraz dostęp powietrza zapewniający właściwe chłodzenie węzłów teletechnicznych zlokalizowanych na terenie prowadzenia prac. Zamawiający nie udostępni Wykonawcy zaplecza socjalnego. Zamawiający nie dysponuje terenem na potrzeby zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza budowy. Zamawiający zezwoli na ustawienie kontenera na gruz budowlany w uzgodnionym miejscu pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę szczelnego okrycia kontenera. Ze względu na odnowione elewacje zewnętrzne budynku Urzędu Zamawiający nie dopuszcza stosowania zsypu na gruz budowlany. Temat: Przeniesienie zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji I p. budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 1. Wykonawca wykona nową instalacje elektroenergetyczną zasilającą urządzenia wentylacji i klimatyzacji odpowiednio ze wskazanych tablic: 1) pom. 127 - klimatyzator FUJI 1 szt. - zasilanie z tablicy 1TPH; 2) pom. 139 - klimatyzator VIVAX 1 szt. - zasilanie z tablicy 1TPG; 3) pom. 146 - klimatyzator McQuay 2 szt. - zasilanie z tablicy 1TPG; 4) pom. 148 - wentylacja SWEGON 1 szt. - zasilanie z tablicy 1TPG. 2. Zakres wykonania nowej instalacji obejmuje linie zasilające wraz z zabezpieczeniami, demontaż zasilania istniejącego oraz wykonanie pomiarów i opisów nowych elementów wyposażenia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 do SIWZ. 4. Szczegółowy opis wyposażenia do pomieszczenia 127 zawartego w formularzu cenowym znajduje się w dokumentacji projektowej cześć 1 stanowiącej załącznik nr 18 do SIWZ (I piętro 28.06=> architektura => opis techniczny=>ZWY_PB_opis_26.06.2016a => str. 159-165). Wymagany termin gwarancji: min.36 m-cy, max 72 m-ce, licząc od dnia końcowego odbioru zadania, przy czym okres gwarancji ma być równy okresowi rękojmi,, Wymagany termin rękojmi: min.36 m-cy, max 72 m-ce, licząc od dnia końcowego odbioru zadania, przy czym okres rękojmi ma być równy okresowi gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach