Przetargi.pl
Budowa kanalizacji deszczowej dla budowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice w ramach zadania pn. /Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach/

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2340696 , fax. 32 2340696
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Zygmunta Starego 17 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2340696, fax. 32 2340696
  REGON: 27628965300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej dla budowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice w ramach zadania pn. /Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest - zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - budowa kanalizacji deszczowej w jezdni drogi powiatowej Nr 2925S wraz z przebudową chodnika i remontem nawierzchni drogi powiatowej. Zakres robót obejmuje odcinek ul. Leboszowskiej w Pilchowicach o długości około 100 mb od ul. Rynek do przepustu drogowego. W ramach zadania przewidziano w szczególności : - budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy DN 300 wraz z wpustami ulicznymi , przykanalikami i studniami rewizyjnymi fi 1200 w jezdni drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Rynek do wylotu do istniejącego rowu bez nazwy na odcinku o długości ok. 100 mb. Wylot kanalizacji zaprojektowano jako prefabrykowany, betonowy ( wg rysunku szczegółowego) - przebudowę chodnika oraz istniejących zjazdów na odcinku o dł. ok.100 mb - ułożenia cieku betonowego ( ściek trójkątny 50x50x20) na dł. 69,00 mb - strona prawa ( jadąc od ul. Rynek) - ułożenie odwodnienia liniowego typu ACO (przy zjazdach) - strona prawa ( jadąc od ul. Rynek) - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych żwirowo- piaskowych - w-wa wiążąca gr. 8 cm - 480,00 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych żwirowo- piaskowych - w-wa ścieralna gr. 4 cm - 480,00 m2 W ciągu ul. Leboszowskiej wykonana zostanie nowa nawierzchnia o szer. 5,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szer. 1,5 m . Nawierzchnia jezdni z prawej strony ograniczona będzie za pomocą prefabrykowanego ścieku trójkątnego ( 50x50x20) układanego na ławie betonowej z betonu ( C12/15) . Natomiast w ciągu zjazdów ( po stronie prawej) ułożone zostanie odwodnienie liniowe typu ACO. Z lewej strony w ciągu chodnika ułożone zostaną krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15 a w miejscu występowania zjazdów do posesji krawężniki najazdowe 20x22 cm. Nawierzchnia chodnika ograniczona będzie poprzez obrzeża 8x30 cm ułożone na ławie betonowej z betonu C 12/15. Zjazdy do posesji wykonane zostaną ze skosem 1:1 ( 1,0 m) z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót. 5) Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy licząc od dnia odbioru i potwierdzenia należytego wykonania Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 105 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpgliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach