Przetargi.pl
REMONT UL.KARPACKIEJ W SOŁECTWIE PORĄBKA W KM 1+100-1+410

Gmina Porąbka ogłasza przetarg

 • Adres: 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8272802, 8272815, 8272810 , fax. 033 8272802
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Porąbka
  ul. Krakowska 3 3
  43-353 Porąbka, woj. śląskie
  tel. 033 8272802, 8272815, 8272810, fax. 033 8272802
  REGON: 07218229000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT UL.KARPACKIEJ W SOŁECTWIE PORĄBKA W KM 1+100-1+410
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania jest remont ul. Karpackiej w sołectwie Porąbka w km 1+100 - 1+410 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 2.W zakres zamówienia wchodzi remont ul. Karpackiej w Porąbce od skrzyżowania z ul. Kupiecką na długości 310 metrów obejmujący: korytowanie na poszerzeniach do 50 cm, ułożenie geotkaniny separującej, wykonanie podbudowy z kruszyw 30 cm, przełożenie betonowych elementów rowu na ławie betonowej na długości 43 mb, oczyszczenie rowu otwartego z zamulenia oraz oczyszczenie skarp na długości 61 mb, oczyszczenie przepustów wzdłuż drogi na długości 18 mb, ułożenie warstwy bitumicznej wiążącej gr. 4 cm, ułożenie warstwy bitumicznej ścieralnej gr. 4 cm, wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Odstąpiono od możliwości żądania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.porabka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach