Przetargi.pl
Wykonanie mikrodywanika z mieszanki mineralno- bitumicznej na zimno typu slurry seal w dwóch warstwach na drodze powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2340696 , fax. 32 2340696
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Zygmunta Starego 17 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2340696, fax. 32 2340696
  REGON: 27628965300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie mikrodywanika z mieszanki mineralno- bitumicznej na zimno typu slurry seal w dwóch warstwach na drodze powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poprzez wykonanie cienkich dwóch warstw na zimno typu slurry seal z mieszanki mineralno- bitumicznej drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy długości 0,500 km zgodnie z przedmiarem robót ( załącznik nr 1 do umowy) oraz Specyfikacjami Technicznymi (załącznik nr 2 do umowy). 2. Zakres robót dotyczy wykonania: - remont cząstkowy nawierzchni poprzez frezowanie nawierzchni oraz ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej na gorąco na pow. 245,80 m2 - ułożenie dwóch warstw na zimno typu slurry seal z mieszanki mineralno- bitumicznej - pow. 3 000 m2 - regulacja wpustów ulicznych - szt. 4 4) Do wykonania robót Wykonawca użyje materiałów odpowiadających warunkom technicznym określonym w specyfikacjach technicznych. 5) Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 6) Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1500,00 zł (słownie: tysięcy pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpgliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach