Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice

Gmina Zebrzydowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4755107 , fax. 032 4693266
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zebrzydowice
  ul. ks. A. Janusza 6 6
  43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie
  tel. 032 4755107, fax. 032 4693266
  REGON: 27658090000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebrzydowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: zad.1. wykonanie wielkopowierzchniowych remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Dworcowej, Staropolskiej, Otrębowskiej i Olchowej na terenie Gminy Zebrzydowice. Na odcinku w/w ulic wykonane zostanie frezowanie istniejącej warstwy jezdnej o gr. 5 cm wraz z ułożeniem nowej warstwy ścieralnej. Ponadto wymienione zostaną uszkodzone elementy wraz z regulacją wysokościową istniejących urządzeń zlokalizowanych w drodze. Odtworzone również zostanie odwodnienie poprzez wyczyszczenie istniejących przyległych rowów otwartych. Szczegółowy zakres poszczególnych ulic ujęto w przedmiarach robót: 1a, 1b i 1c. zad.2 polega na wykonaniu remontu cząstkowego metodą powierzchniowego skropienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości : - zad. nr 1. - 2.000,00 zł Słownie : dwa tysiące złotych 00/100 - zad. nr 2. - 1.000,00 zł Słownie : tysiąc złotych 00/100 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto zamawiającego : Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011z dopiskiem : wadium na Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice - zad. nr 1. - 2.000,00 zł Słownie : dwa tysiące złotych 00/100 - zad. nr 2. - 1.000,00 zł Słownie : tysiąc złotych 00/100 Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatnośći faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zebrzydowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach