Przetargi.pl
Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 2973S w miejscowości Ciochowice

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2340696 , fax. 32 2340696
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Zygmunta Starego 17 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2340696, fax. 32 2340696
  REGON: 27628965300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 2973S w miejscowości Ciochowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 2973S w miejscowości Ciochowice na odcinku od drogi krajowej Nr 94 do przejazdu kolejowego o długości ok. 385 mb zgodnie z przedmiarem robót ( załącznik nr 1 do umowy) oraz Specyfikacjami Technicznymi (załącznik nr 2 do umowy). Droga powiatowa Nr 2973S na szerokość zmienną - średnio 5,5 m. Szerokość na włączeniu do DK 94 i na wjeździe na przejazd - od 5,3m do 6,0m. Na łukach występuje poszerzenie od 5,3 m do 6,0 m - wg stanu istniejącego. Zakres robót: 1) Oczyszczenie krawędzi jezdni ( ręcznie) - 231 m2 2) wykonanie wcinek w nawierzchnię asfaltobetonową - 12 mb 3) ułożenie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową - 2117,50 m2 4) utwardzenie pobocza frezowinami gr. 10 cm szer. 1,0 m wraz z dowozem materiału odl. 10 km ( materiał Inwestora) - 770 m2 5) mechaniczna ścinka poboczy śr. gr. 10 cm wraz z odwozem gruntu na odl. 15 km i utylizacją - 770 m2 Roboty towarzyszące 1) tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu - 1 kpl. 2. Do wykonania robót Wykonawca użyje materiałów odpowiadających warunkom technicznym określonym w specyfikacjach technicznych. 3. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 4. Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego robót dla całego zadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpgliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach