Przetargi.pl
Budowa kanalizacji w ul. Fabrycznej w Sławkowie - etap I kanalizacja deszczowa w Sławkowie

Gmina Sławków ogłasza przetarg

 • Adres: 41-260 Sławków, ul. Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2931552 w. 41 , fax. 32 2931233
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławków
  ul. Rynek 1 1
  41-260 Sławków, woj. śląskie
  tel. 32 2931552 w. 41, fax. 32 2931233
  REGON: 27625755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji w ul. Fabrycznej w Sławkowie - etap I kanalizacja deszczowa w Sławkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu kanalizacji deszczowej od istniejącej studni De6 do wylotu W2 wraz z wylotem oraz osadnikiem wirowym i separatorem lamelowym. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a) Projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ; b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ; c) (pomocniczo) przedmiarach robót - stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ. 3. Zamawiający zaleca zapoznanie się ze stanem faktycznym terenu, którego dot. niniejsze postępowanie. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, określony w punkcie 1 na okres minimum 60 miesięcy, jednak nie dłuższy niż 120 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy określony w Rozdziale III SIWZ
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.slawkow.pl/zamówienia publiczne lub bip.slawkow.pl/zamówienia publiczne i przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach