Przetargi.pl
Przebudowa dawnej siedziby Nadleśnictwa Siewierz - Etap II

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, Łysa Góra 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6742957, 6742958 , fax. 032 6741160
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz
  Łysa Góra 6 6
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 032 6742957, 6742958, fax. 032 6741160
  REGON: 27253593100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/siewierz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa, nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dawnej siedziby Nadleśnictwa Siewierz - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dawnej siedziby Nadleśnictwa Siewierz na Ośrodek Edukacji Leśnej. Adaptacja pomieszczeń będzie dotyczyć parteru budynku. Prace dotyczą robót budowlanych, przebudowy instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej. Roboty budowlane obejmują zmianę układu funkcjonalnego budynku, wraz z wynikającymi z powyższego instalacjami. Przebudowa będzie miała na celu dostosowanie budynku do obsługi osób niepełnosprawnych, przebudowę instalacji wewnętrznych i wykończenia. Prace będą prowadzone etapowo. Przedmiotem realizacji niniejszego zamówienia jest realizacja II etapu, obejmującego prace w pomieszczeniach po prawej stronie od wejścia głównego. 2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dawnej siedziby Nadleśnictwa Siewierz na Ośrodek Edukacji Leśnej wraz z pokojami gościnnymi na poddaszu użytkowym. Zakres robót obejmuje II etap przebudowy wnętrza dawnej siedziby Nadleśnictwa Siewierz pełniącego dotychczas funkcję Stacji Oceny Nasion na Ośrodek Edukacji Leśnej. II etap przebudowy obejmuje pomieszczenia zlokalizowane po prawej stronie od głównego wejścia. Na rysunku inwentaryzacji parteru obejmuje pomieszczenia od nr 10 do 18. Roboty budowlane będą obejmowały: -- w części remontowo-rozbiórkowej - zdjęcie podłóg i posadzek - w związku ze zmianą układu pomieszczeń zostaną częściowo wyburzone ściany - podłogi w budynku mają różne poziomy; należy doprowadzić wszystkie poziomy podłóg do jednej wysokości - należy rozebrać obicia ścian, odbić tynki na ścianach oraz na sufitach - w stropie i dachu należy wyciąć otwory dla komina - gruz z rozbiórki zostanie wywieziony na wysypisko miejskie. Budynek dawnej siedziby Nadleśnictwa był przebudowywany i modernizowany; używano różnych materiałów budowlanych do tego celu, w związku z tym, przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy dokonać odkrywek na podłogach, ścianach i stropach potwierdzających założenia projektowe. -- w części budowlanej - wybudowanie nowych ścianek działowych - zamurowania ścian - wstawienie drzwi i ościeżnic, nadproży - wyłożenie podłóg płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi - wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi w sanitariatach - obłożenie ścian wewnętrznych płytami gipsowo-kartonowymi tynkowymi, ognioochronnymi na ruszcie metalowym - należy wykonać sufity podwieszane: + z płyt gipsowo-kartonowych + poliwęglanu mlecznego 3mm + rastrowe + sufity podwieszane napinane - malowanie ścian - postawienie komina typu Schiedel 3-przewodowego wentylacyjnego wraz z obróbką blacharską. 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, a także w projekcie aranżacji wnętrz, stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy) 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 2.1. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy w Banku BGŻ S.A. o/Katowice nr 10 2030 0045 1110 0000 0041 8480 - z dopiskiem -Wadium w przetargu nieograniczonym - Przebudowa dawnej siedziby Nadleśnictwa Siewierz - Etap II-, 2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. w gwarancjach bankowych, 2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158). 3. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty) i musi ono obejmować cały okres związania ofertą. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wobec Nadleśnictwa Siewierz, dających podstawę do zatrzymania wadium w oparciu o przepisy Ustawy Pzp (art. 46 ust 4a. i ust 5.). Zapłata roszczeń z gwarancji może nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia do gwaranta żądania zapłaty wadium. Żądanie zapłaty wadium wraz z oświadczeniem, że wadium jest należne z powodu zaistnienia jednej ze wskazanej okoliczności zgodnie z art. 46 ust 4a. i ust 5. oraz dokumenty potwierdzające, że żądanie zapłaty zostało podpisane przez osobę, które mogą zaciągać zobowiązanie w imieniu Nadleśnictwa Siewierz są jedynymi dopuszczalnymi warunkami, od wniesienia których gwarant może uzależniać zapłatę wadium. W przypadku gdy gwarancja zawierać będzie inne dodatkowe warunki wypłaty roszczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia gwarancji, a tym samym odrzucenia oferty. Z treści gwarancji musi wynikać, że Zamawiający ma prawo złożyć swoje roszczenia za zdarzenia mające miejsce w okresie obowiązywania gwarancji nie krócej niż 14 dni po zakończeniu obowiązywania gwarancji. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.1 rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 6.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_siewierz/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach