Przetargi.pl
Zakup projektu i wykonanie monitoringu obiektu, zakup projektu i wykonanie instalacji przyzywowej, zakup projektu i wykonanie systemu nagłaśniającego oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego w ramach XI/2 ETAPU zadania, pn.: HOSPICJUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARKINGIEM I DOJAZDEM NA PARCELACH NR 3613/54, 3615/34 i 1905/55, POŁOŻONYCH W REJONIE UL. ŻORSKIEJ W TYCHACH

Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Żorska 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 783 28 00
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I
  ul. Żorska 17 17
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 783 28 00
  REGON: 27226997800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hospicjum.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Hospicjum

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup projektu i wykonanie monitoringu obiektu, zakup projektu i wykonanie instalacji przyzywowej, zakup projektu i wykonanie systemu nagłaśniającego oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego w ramach XI/2 ETAPU zadania, pn.: HOSPICJUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARKINGIEM I DOJAZDEM NA PARCELACH NR 3613/54, 3615/34 i 1905/55, POŁOŻONYCH W REJONIE UL. ŻORSKIEJ W TYCHACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie, przeszkolenie z obsługi wraz z przeglądami i konserwacją systemów w ramach udzielonej gwarancji: monitoringu wizyjnego CCTV, przyzywowego, nagłośnienia, 2) Dostawa, uruchomienie, i przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego wraz z jego ogrodzeniem na terenie Hospicjum. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ pn. Formularz asortymentowy, załącznik nr 3 do SIWZ pn. Formularz cenowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na instalacje wraz z wmontowanym sprzętem
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hospicjum.tychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach