Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 26 w Pawłowicach

Urząd Gminy Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4756320 , fax. 032 4756301
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Pawłowice
  ul. Zjednoczenia 60 60
  43-250 Pawłowice, woj. śląskie
  tel. 032 4756320, fax. 032 4756301
  REGON: 00054276400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 26 w Pawłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi bocznej ul. Polnej 26 wraz z parkingiem i chodnikiem o łącznej pow. ok.4300 m2, przebudowę przyłączy kanalizacji deszczowej, wymiana słupów oświetleniowych - 6 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gwpawlowice.peup.pl;
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach