Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg, ulic i obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2960600 , fax. 32 296 06 05
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  al. Zwycięstwa 20 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 2960600, fax. 32 296 06 05
  REGON: 27625548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg, ulic i obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg, ulic i obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części: Część I: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Rozbudowa ul. Kukułek w Sosnowcu. Zakres usługi obejmuje: 1.Opracowanie mapy do celów projektowych. 2.Przygotowanie materiałów i danych do projektowania w tym wykonanie odwiertów i koncepcji przebudowy drogi. 3.Opracowanie dokumentacji projektowej; projektów budowlanych i wykonawczych branży: a)drogowej: -jezdni; -ciągów pieszo-rowerowych i pieszych; -odwodnienia ulicy - wpusty uliczne wraz z przykanalikami, rowy, włączenia do istniejącej kanalizacji; b)oświetlenia ulicznego; c)organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; d)stałej organizacji ruchu. 4.Przedmiary robót. 5.Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 6.Kosztorys inwestorski. 7.Plan BIOZ. 8.Nadzór autorski. Część II: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Budowa kładki nad rzeką Brynicą (Stawiki) w Sosnowcu. Zakres usługi obejmuje: 1.Opracowanie mapy do celów projektowych. 2.Opracowanie dokumentacji projektowej; projektów budowlanych i wykonawczych obiektu spełniającego wymogi dla komunikacji pieszej i rowerowej wraz z oświetleniem. 3.Wszelkie uzgodnienia i pozwolenia w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę. 4.Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 5.Przedmiary robót. 6.Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 7.Kosztorys inwestorski. 8.Plan BIOZ. 9.Nadzór autorski. Część III: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota - Roweckiego w Sosnowcu - fragment. Zakres usługi obejmuje: 1.Opracowanie mapy do celów projektowych. 2.Przygotowanie materiałów i danych do projektowania w tym wykonanie odwiertów i koncepcji przebudowy drogi. 3.Opracowanie dokumentacji projektowej; projektów budowlanych i wykonawczych branży: a)drogowej: -jezdni; -ciągów pieszo-rowerowych i pieszych; -odwodnienia ulicy - wpusty uliczne wraz z przykanalikami, rowy, włączenia do istniejącej kanalizacji; b)oświetlenia ulicznego; c)organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; d)stałej organizacji ruchu. 4.Przedmiary robót. 5.Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 6.Kosztorys inwestorski. 7.Plan BIOZ. 8.Nadzór autorski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: -dla część I zamówienia: 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset i 00/100). -dla części II zamówienia: 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset i 00/100). -dla części III zamówienia: 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset i 00/100). 2.W przypadku składania oferty na więcej niż jedną części zamówienia Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości odpowiadającej sumie wysokości wadium dla części na które składa ofertę. Wykonawca może także wnieść wadium odrębnie na część zamówienia na które składa ofertę. 3.Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Sosnowiec, ING Bank Śląski, Nr 97 1050 1142 1000 0008 0000 1208. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, pokój 011A (podziemie). Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt XI. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach