Przetargi.pl
Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2147114 , fax. 32 2147152, 2147182
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czechowice-Dziedzice
  Plac Jana Pawła II 1 1
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  tel. 32 2147114, fax. 32 2147152, 2147182
  REGON: 00052360800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pn.: Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice jest wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Wałowej, ul. Smoczej , ul. Płaskiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz przy ul. Gazdy w Zabrzegu. Zakres prac obejmuje: 1. Dobudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Wałowej w Czechowicach-Dziedzicach zgodnie z projektem budowlanym. Zakres rzeczowy obejmuje: - budowę odcinka linii nn wiązka ASXSN2x16 mm2 długości 72 m zawieszona na projektowanych słupach ŻN-10 i E-10,5/2,5 - zabudowę 2- opraw SGS 70 W - zabudowę punktu zapalania. 2. Dobudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Smoczej Czechowicach-Dziedzicach zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez TAURON Dystrybucje S.A. Zakres rzeczowy obejmuje; - podwieszenie wiązki oświetleniowej ASXSN2 x 16 mm 2 dł. 35 (37) m na istniejących słupach linii nn - zabudowę oprawy oświetleniowej SGS 70 W - opracowanie dokumentacji technicznej (powykonawczej), zakup mapy zasadniczej, ewidencyjnej, uzyskanie zgody właścicieli działek na przeprowadzenie sieci oświetleniowej, uzgodnienie dokumentacji w TAURON Dystrybucji. 3. Dobudowę oprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Płaskiej w Czechowicach - Dziedzicach zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez TAURON Dystrybucje S.A. Zakres rzeczowy obejmuje: - zabudowę oprawy oświetleniowej 70W na istniejącym słupie linii nn przy ul. Płaskiej w Czechowicach- Dziedzicach - opracowanie dokumentacji techniczne(powykonawczej), zakup mapy zasadniczej , ewidencyjnej, uzyskanie zgody właściciela działki, na której podwieszana będzie oprawa 4. Dobudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Gazdy w Zabrzegu zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje ; - podwieszenie wiązki oświetleniowej ASXSN 2 x 16 mm 2 dł. 45 m - wykonanie linii kablowej YAKXS 4x35 mm2 - 65 metrów - zabudowę oprawy SGS 70W - szt.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa, - załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiar robót (opracowanie pomocnicze), - załącznik nr 4 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ), przedmiarze robót (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ), pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), b) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), c) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, d) standardów emisyjnych. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czechowice-dziedzice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach