Przetargi.pl
Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia składowiska odpadów należącego do BPK Sp. z o.o.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, Pl. Tadeusza Kościuszki 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 3967100; 3967151 , fax. (032) 3967158
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  Pl. Tadeusza Kościuszki 11 11
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. (032) 3967100; 3967151, fax. (032) 3967158
  REGON: 27015070100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bpk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia składowiska odpadów należącego do BPK Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia na składowisku odpadów komunalnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia, określa załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą. 2.Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy). 3.Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a.pieniądzu, b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c.gwarancjach bankowych, d.gwarancjach ubezpieczeniowych, e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5.Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (Nr sprawy: 6/2016). 6.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK I Oddział Bytom 13 1090 2011 0000 0005 3206 1164 7.W przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. 8.W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. 9.W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Plac T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w biurze obsługi klienta, natomiast kopię dowodu wniesienia wadium, należy załączyć do oferty. 10.Zamawiający dokonuje niezwłocznie zwrotu wadium, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp, na następujących zasadach: a.wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: po wyborze najkorzystniejszej oferty lub, po unieważnieniu postępowania b.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane) c.na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Wadium wpłacone w pieniądzu będzie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas dojazdu patrolu interwencyjnego do miejsca ochranianego i monitorowanego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bpk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach