Przetargi.pl
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-216 Sosnowiec, ul. Grenadierów 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 263 47 23 w. 104; w. 119 , fax. 32 263 47 23
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
  ul. Grenadierów 21 21
  41-216 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 263 47 23 w. 104; w. 119, fax. 32 263 47 23
  REGON: 24149164600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgo.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. A) Ochrona fizyczna obejmuje: 1) składowisko A - 1 osoba: - poniedziałek-piątek: 14.00 - 22.00 i 22.00 - 6.00 tj. 251 dni roboczych x 16 godz.= 4016 godz. - dni wolne od pracy: soboty, niedziele i święta: 24 godz./dobę tj. 114 dni wolnych x 24 godz. = 2736 godz. Razem: 6752 godz. 2) składowisko B - 1 osoba: - poniedziałek-piątek od 22.00 do 6.00 tj. 251 dni roboczych x 8 godz. = 2008 godz. - dni wolne od pracy: soboty, niedziele i święta: tj. 114 dni x 24 godz.= 2736 godz. Razem: 4744 godz. 3) Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZPiUOK): poniedziałek-piątek: 6.00 do 22.00 (1 osoba) tj. 251 dni roboczych x 16 godz. = 4016 godz. od 22.00 do 6.00 (2 osoby) tj. 251 dni x 16 godz. = 4016 godz., dni wolne od pracy: soboty, niedziele, święta: od 6.00 do 14.00 (1 osoba), od 14.00 do 22.00 (1 osoba) tj. 114 dni x 16 godz. = 1824 godz., od 22.00 do 6.00 (2 osoby) tj. 114 dni x 16 godz. = 1824 godz. Razem: 11 680 godz. Łączna ilość godzin ochrony fizycznej (pkt 1+2+3) : 23 176 godz. 2. W ramach usługi Wykonawca wykonywał będzie obsługę istniejącego u Zamawiającego systemu monitoringu (kamery w ZPiUOK oraz na składowisku B). Wymagany będzie montaż co najmniej 2 kamer (w zestawie rejestrator i monitor) na składowisku A na koszt Wykonawcy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości poniżej 50 m pomiędzy kamerami. 3. W ramach usługi Zamawiający wymaga utrzymania w czystości dojścia od ulicy do miejsca dozorowania (zamiatanie, odśnieżanie w razie potrzeby, bez wywożenia śniegu, łącznie około 150 m. kw. powierzchni, w tym po około 50 m.kw. na każdym ze składowisk i w ZPiUOK). 4. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania stanu trzeźwości pracowników MPGO Sp. z o.o. i osób przebywających w ZPiUOK. Kontrole będą dokonywane doraźnie, w miarę potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego (co najmniej 4 razy w miesiącu). Zamawiający udostępni Wykonawcy urządzenie niezbędne do przeprowadzenia badania stanu trzeźwości. 5. W ramach przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności kontrolowania osób - pracowników Zamawiającego i ich pojazdów podczas wjazdu i wyjazdu z zakładu Zamawiającego, również przy użyciu urządzenia wykrywającego metal (urządzenie to musi zapewnić Wykonawca), wzywając do okazania posiadanych przez nich przedmiotów i udostępnienia wnętrza pojazdów. W przypadku nieuzasadnionej odmowy ze strony pracowników zamawiającego, w szczególności w wypadku powzięcia przez pracownika ochrony uzasadnionego przypuszczenia, że mogło dojść w związku z tym do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, jest on zobowiązany do niezwłocznego wezwania policji i powiadomienia zamawiającego. 6. Wykonawca w trakcie realizacji usługi zobowiązany będzie dokonywać obchodu przynajmniej 1 raz na każde 1,5 h służby ochroniarskiej. Punkty obchodu: wszystkie obiekty w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZPiUOK), w tym zwłaszcza budynek administracyjny, sortownia, kompostownia (teren wokół wymienionych obiektów). 7. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje gotowość stawiennictwa grupy interwencyjnej w razie wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowego wsparcia posterunkom stacjonarnym w czasie nie dłuższym niż 15 minut w porze dziennej i 10 minut w porze nocnej od chwili zgłoszenia alarmu. B) Transport wartości pieniężnych 8. Transport wartości pieniężnych odbywać się będzie stosownie do potrzeb Zamawiającego, co najmniej 1 raz w miesiącu, na terenie Sosnowca, jednak nie więcej niż 24 kursy w całym okresie obowiązywania umowy. Wskazana ilość transportów (24) stanowi maksymalną ilość w okresie realizacji zamówienia, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację 18 kursów - pozostała ilość tj. 6 zostanie zrealizowana w przypadku nieprzewidzianych okoliczności powodujących konieczność zorganizowania transportu - Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania 6 kursów, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 9. Wynagrodzenie w formie ryczałtu za 1 kurs. Jednorazowy transport kwoty w wysokości do 50 tys. zł. Transport będzie wykonywany od 8.00 do 14.00. O potrzebie realizacji transportu Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie, z wyprzedzeniem 24 godzin. Odległość banku od siedziby Zamawiającego wynosi około 6 km w jedną stronę, w sporadycznych przypadkach wynikających z niedyspozycji w/w oddziału banku - inny najbliższy oddział banku oddalony o około 12 km w jedną stronę od siedziby Zamawiającego. 10. Transport wartości pieniężnych będzie wykonywany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 11. Transport odbywać się będzie z udziałem pracownika Zamawiającego. Schemat organizacji transportu: Wykonawca eskortuje pracownika Zamawiającego na trasie kasa MPGO Sp. z o.o. - bank - kasa MPGO Sp. z o.o
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgo.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach