Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa odwodnienia ul. Brzozowej w miejscowości Nowa Rybna

Gmina Mykanów ogłasza przetarg

 • Adres: 42-233 Mykanów, ul. Samorządowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3288019 , fax. 034 3288019 w. 32
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mykanów
  ul. Samorządowa 1 1
  42-233 Mykanów, woj. śląskie
  tel. 034 3288019, fax. 034 3288019 w. 32
  REGON: 15139811000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa odwodnienia ul. Brzozowej w miejscowości Nowa Rybna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania : Budowa odwodnienia drogi ul. Brzozowej w miejscowości Nowa Rybna. Zakres opracowania obejmuje prace projektowe na odcinku od drogi powiatowej 1025 S z przepustem w tej drodze i dalej kanałem krytym w ul. Brzozowej Nowa Rybna ( odcinek około 360mb) a nastepnie kanałem odkrytym do rzeki ( kanał odkryty około 100mb) Ulica Brzozowa ma nawierzchnie gruntową utwardzoną. Zadanie znajduje się w obszarze dla którego jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego . W zakres opracowania projektowo-kosztorysowego wchodzi: a) uzyskanie map niezbędnych do opracowania dokumentacji b)sporządzenie projektu budowlanego wszystkich koniecznych branż, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w/s szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego .Projekt budowlany należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej ( format: PDF. pliki o max. objętości do 9MB) c) sporządzenie projektu wykonawczego uzupełniającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót , kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej ( format :PDF, pliki o max. objętości do 9MB) d) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej ( format :PDF, pliki o max. Objętości do 9MB) e) sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej ( format :PDF, pliki o max. objętości do 9MB). f) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w/s określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym- w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej ( format :PDF, pliki o max. objętości do 9MB). g) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- w ilości w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej ( format :PDF, pliki o max. objętości do 6MB). h) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami , uzgodnieniami i decyzjami, i) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego Do obowiązków Wykonawcy należy: a) uzyskanie map niezbędnych do opracowania dokumentacji b) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia c) konsultacje z zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji , dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty d) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art.29-31 Prawa Zamówień publicznych ,tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to wykonawca ( projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności. e) Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów f) Uzyskanie pozwolenia na budowę Do obowiązków wykonawcy należeć będzie także pełnienie nadzoru autorskiego. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego będzie wynosiło 5 % ceny ofertowej brutto za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej niniejszym przetargiem. Począwszy od 1 stycznia 2018 r. wynagrodzenie to podlegać będzie corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego zostanie odpowiednio zmienione. W czasie pełnienia nadzoru autorskiego dopuszcza się wystawianie faktur częściowych w wysokościach proporcjonalnych do zakresu wykonanych robót budowlanych pod warunkiem, że faktura końcowa za pełnienie nadzoru nie może być niższa niż 30% ogólnej kwoty należnej wykonawcy za pełnienie nadzoru. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wykonania dodatkowych opracowań, które będą niezbędne do usunięcia wad dokumentacji projektowej, a których wykonawca ( projektant) nie będzie mógł lub chciał wykonać, zamawiający zleci te opracowania innym podmiotom na koszt wykonawcy ( projektanta), a wartość wynagrodzeń za te dodatkowe opracowania zostanie potrącona z wynagrodzenia wykonawcy ( projektanta) za sprawowanie nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany będzie do: - czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową -uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót -udziału w naradach technicznych -udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji -współudziału w wykonywaniu przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mykanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach