Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7351547, 7351637 , fax. 032 7351636
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
  ul. Kossutha 13 13
  40-844 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 7351547, 7351637, fax. 032 7351636
  REGON: 01544738200030
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nfz-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia stanowi robota budowlana polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SIWZ. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. Na opis przedmiotu zamówienia składa się: 1)formularz opis przedmiotu zamówienia, 2)Program funkcjonalno-użytkowy Uwaga! W przypadku różnic merytorycznych pomiędzy treścią PFU a treścią pozostałej części SIWZ, przesądzają zapisy SIWZ. 2. Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Wzór umowy przewiduje i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy. Niniejsza SIWZ we wzorze umowy określa także: a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. Wzór umowy określa zasady zawierania umów o podwykonawstwo zarówno w przedmiocie robót budowlanych, jak i w przedmiocie dostaw i usług. 3.Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w treści SIWZ za pomocą norm wskazanych w PFU. Jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne jest zobowiązany wypełnić i załączyć do oferty formularz opis równoważności podając opis rozwiązania równoważnego do norm/normy wskazanej w SIWZ. Opis winien wskazywać, iż równoważne rozwiązanie oferowane przez Wykonawcę spełnia wymogi określone przez normy przywołane w SIWZ. Zgodnie z art.30 ust.5 pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Niewypełnienie bądź niezałączenie do oferty formularza opis równoważności oznacza, iż Wykonawca oferuje rozwiązania zgodne z normami wskazanymi w SIWZ. Uwaga: Przyjmuje się, iż podanym w treści SIWZ nazwom norm towarzyszy wskazanie, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Warunki płatności: warunki płatności zostały określone we wzorze umowy. Okres gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Wykonawca winien zaoferować okres gwarancji i rękojmi za wady albo 24-miesięczny albo 36-miesięczny. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, kończy zaś wraz z upływem zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady licząc od dnia podpisania protokołu końcowego. Wykonawca winien podać oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady w formularzu oferty. Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi za wady będzie następnie przedmiotem oceny w II kryterium oceny ofert (waga 5%). Termin wykonania zamówienia: a)opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej - w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, za wyjątkiem projektu powykonawczego, którego termin dostawy określa wzór umowy. Dokumentacja projektowa przed przekazaniem do akceptacji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. winna zostać uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiającemu przysługują 3 dni robocze, licząc od dnia dostarczenia dokumentacji na dokonanie uzgodnień tj. zaakceptowanie dokumentacji lub zgłoszenie ewentualnych uwag. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawcy przysługują 3 dni robocze licząc od dnia przekazania uwag na dokonanie poprawek. b)wykonanie robót budowlanych - w terminie do 30 dni licząc od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. c)pozostałe terminy dotyczące realizacji umowy, w tym termin dostarczenia projektu powykonawczego, określa wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 i ust. 5 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 złotych). 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i poz. 1240). a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. b) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca obowiązany jest złożyć dokument - wadium w kasie Śląskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pokój nr 410. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 46 ust.4a oraz ust.5 pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. 3) Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie się złożenie dokumentu w kasie Śląskiego OW NFZ, bądź wpływ środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach