Przetargi.pl
usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (MGR.271.24.2016.DG)

Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971497 , fax. 33 4971786, 8227539
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  Plac Ratuszowy 1 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971497, fax. 33 4971786, 8227539
  REGON: 00051566100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (MGR.271.24.2016.DG)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 64 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Bielska-Białej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach