Przetargi.pl
usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (MGR.271.21.2016.DG)

Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971497 , fax. 33 4971786, 8227539
 • Data zamieszczenia: 2016-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  Plac Ratuszowy 1 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971497, fax. 33 4971786, 8227539
  REGON: 00051566100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (MGR.271.21.2016.DG)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 30 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości celem ustalenia wzrostu ich wartości, w związku z podziałem nieruchomości dokonanym na wniosek właściciela, który będzie podstawą do wyliczenia opłaty zgodnie z art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) lub opinii w przypadku stwierdzenia braku wzrostu wartości nieruchomości. - Liczba nieruchomości planowanych do wyceny - 30 szt. - W przypadku stwierdzenia braku wzrostu wartości nieruchomości wykonawca zobowiązany będzie do wykonania stosownej opinii, tj. opracowania bez określenia wartości nieruchomości. Opinia nie stanowi operatu szacunkowego w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a jedynie dokument wykonany na podstawie badania możliwości wystąpienia zmiany wartości nieruchomości w wyniku podziału. Wykonawca otrzyma wówczas wynagrodzenie za wykonanie opinii, nie za wykonanie operatu. - Zamawiający zastrzega, iż operaty szacunkowe lub opinie wykonywane będą sukcesywnie, w taki sposób, że Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do połowy okresu obowiązywania umowy - 15 sztuk, pozostała część czyli 15 sztuk - do końca okresu obowiązywania umowy. - Zamawiający w dniu podpisania umowy zlecającej wykonanie zamówienia przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości planowanych do wyceny, który będzie stanowił Załącznik nr 1 do umowy. Załącznik ten będzie stanowił integralną część umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena za wykonanie opinii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach