Przetargi.pl
Porównanie reprodukcji map, planów i szkiców uwierzytelnionych przez Archiwum Państwowe w Kielcach i Piotrkowie Trybunalskim z mapami ewidencji gruntów i budynków powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Częstochowskiego

Powiat Częstochowski ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3229100, 3229126 , fax. 034 3229111
 • Data zamieszczenia: 2016-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Częstochowski
  ul. Jana III Sobieskiego 9 9
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3229100, 3229126, fax. 034 3229111
  REGON: 15218083700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Porównanie reprodukcji map, planów i szkiców uwierzytelnionych przez Archiwum Państwowe w Kielcach i Piotrkowie Trybunalskim z mapami ewidencji gruntów i budynków powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Częstochowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest porównanie 82 reprodukcji map, planów i szkiców uwierzytelnionych przez Archiwum Państwowe w Kielcach i Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim z mapami ewidencji gruntów i budynków powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Częstochowskiego, w zakresie przebiegu dróg i placów oraz sporządzenie według wzoru wykazu działek drogowych z obszaru powiatu częstochowskiego, których przebieg nie zmienił się od lat 1946-1947. Opracowanie takie ma na celu wyłonienie działek drogowych i placów publicznych o nieuregulowanym stanie prawnym, dla których będzie można sporządzić dokumentację geodezyjno - prawną, niezbędną do uregulowania stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa, w oparciu o Kodeks Napoleona - art. 538 i art. 713. Kserokopie uwierzytelnionych map planów i szkiców znajdują się u Zamawiającego. Zamawiający dysponuje 1 stanowiskiem komputerowym z dostępem do ewidencji gruntów i budynków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-czestochowski.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach