Przetargi.pl
Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Piekarskiej w Bytomiu dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Bezpieczny Dom

Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2836301 , fax. 032 2836344
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 2836301, fax. 032 2836344
  REGON: 00051568400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Piekarskiej w Bytomiu dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Bezpieczny Dom
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj-wybuduj prac projektowo-kosztorysowych i budowlanych obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie adaptacji lokalu mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 77/3 w Bytomiu z przeznaczeniem dla podopiecznych Palcówki Opiekuńczo Wychowawczej Bezpieczny Dom. Zamówienie obejmuje w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie adaptacji mieszkania na potrzeby placówki w zakresie opisanym w programie funkcjonalno użytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Na czas realizacji robót budynek objęty ww. zamówieniem nie zostanie wyłączony z użytkowania. 3. Lokal objęty przedmiotem zamówienia jest wolnostanem. 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają Istotne postanowienia umowne - załącznik nr 8 do siwz. 5. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej rękojmi i co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonych od dnia końcowego odbioru robót. 6.Zgodnie z art. 30 ust.4 pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w załącznikach do niniejszej specyfikacji za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia jeżeli oferowane rozwiązania będą równoważne opisywanym odpowiednio pod względem cech technicznych lub jakościowych to znaczy, że będą posiadały cechy co najmniej o takich parametrach, jakie wskazano w normach, specyfikacjach itd.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1804 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: Urząd Miejski w Bytomiu GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr konta 49 1560 1049 0000 9030 00051567, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Piekarskiej w Bytomiu dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Bezpieczny Dom - wadium. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miejskim w Wydziale Prawnym i Zamówień Publicznych; 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 - pok. nr 301. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na ww. rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno: 1) być wystawione na Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, 3) mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, 4) zawierać informację, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy (tytuł postępowania, numer sprawy lub numer i data ogłoszenia o zamówieniu). 8.Wadium powinno zabezpieczać cały 30-dniowy termin związania ofertą, za początek którego uważa się termin składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bytom.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach