Przetargi.pl
DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA: SZOPIENICE-CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 W KATOWICACH NA POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁAŃ SENIORALNYCH WRAZ Z PEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 24103162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA: SZOPIENICE-CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 W KATOWICACH NA POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁAŃ SENIORALNYCH WRAZ Z PEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 w Katowicach na potrzeby realizacji działań senioralnych wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. Roboty obejmować będą parter budynku - należy dokonać zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń oraz dostosować je do obowiązujących przepisów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Zamówienie obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji technicznej (A-D), obejmującej: a) projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi, zawierający ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w tym także uzyskanie postanowienia Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach) (A) b) przedmiar robót (B) c) kosztorys inwestorski (C) d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (D) 2) Wykonanie studium wykonalności (E) 3) Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową (F) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 7 do SIWZ - w szczególności Załącznik nr 1 do Umowy). Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 104.183,45 zł brutto. UWAGA!!! W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zakres minimalny zamówienia - gwarantowany zakres zamówienia, który na pewno zostanie zrealizowany obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności. Prawo opcji polega na możliwości rezygnacji z pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją. Zamawiający planuje nie więcej niż 10 pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego. Zamawiający przewiduje rezygnację z nadzoru autorskiego w przypadku rezygnacji z wykonywania robót budowlanych. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. W przypadku braku pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego wynagrodzenie zostanie obniżone odpowiednio o wartość nadzoru wynikającą z oferty Wykonawcy. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet na infrastrukturę społeczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzgm.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach