Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej optymalizacji gospodarki elektroenergetycznej i cieplnej bazującej na budowie nowego zespołu prądotwórczego zasilanego gazem ziemnym wraz z układem odzysku ciepła i produkcji chłodu przy suszarni osadu ob. 44 na terenie Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie

Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-201 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3618986, 34 3618877 w. 147 , fax. 34 3619070
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.
  ul. Srebrna 172/188
  42-201 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3618986, 34 3618877 w. 147, fax. 34 3619070
  REGON: 15208264900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wartasa..eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej optymalizacji gospodarki elektroenergetycznej i cieplnej bazującej na budowie nowego zespołu prądotwórczego zasilanego gazem ziemnym wraz z układem odzysku ciepła i produkcji chłodu przy suszarni osadu ob. 44 na terenie Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej optymalizacji gospodarki elektroenergetycznej i cieplnej bazującej na budowie nowego zespołu prądotwórczego zasilanego gazem ziemnym wraz z układem odzysku ciepła i produkcji chłodu przy suszarni osadu ob. 44 na terenie Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie. szczegółowy opis znajduje się w dziale IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu nieograniczonego Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności za fakturę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wartasa.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach