Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno - budowlanej oraz programu funkcjonalno - użytkowego budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Piłsudskiego 34-36, 38, 40, 42, 44, 50 i Kwietniewskiego 23 w Bytomiu

Bytomskie Mieszkania ogłasza przetarg

 • Adres: 41-907 Bytom, ul. Zielna 25B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 413 00 30 , fax. 32 430 00 33
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bytomskie Mieszkania
  ul. Zielna 25B 25B
  41-907 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 413 00 30, fax. 32 430 00 33
  REGON: 24261540600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno - budowlanej oraz programu funkcjonalno - użytkowego budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Piłsudskiego 34-36, 38, 40, 42, 44, 50 i Kwietniewskiego 23 w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej (inwentaryzacji budowlanych, ekspertyz techniczno-budowlanych, programów funkcjonalno-użytkowych) dla budynków zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania usytuowanych przy ul. Piłsudskiego 34-36, 38, 40, 42, 44, 50 i Kwietniewskiego 23 w Bytomiu. Zamówienie zostało podzielone na 7 części j.n: a) Część I - obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, programu funkcjonalno-użytkowego budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 34-36 w Bytomiu - opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1. do SIWZ; b) Część II - obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, programu funkcjonalno-użytkowego budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 38 w Bytomiu - opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2. do SIWZ; c) Część III - obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, programu funkcjonalno-użytkowego budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 40 w Bytomiu - opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ; d) Część IV - obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, programu funkcjonalno-użytkowego budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42 w Bytomiu - opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.4. do SIWZ; e) Część V - obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, programu funkcjonalno-użytkowego budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 44 w Bytomiu - opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.5. do SIWZ; f) Część VI - obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, programu funkcjonalno-użytkowego budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 50 w Bytomiu - opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.6. do SIWZ; g) Część VII - obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, programu funkcjonalno-użytkowego budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ul. Kwietniewskiego 23 w Bytomiu - opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.7. do SIWZ; Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną (inwentaryzacje budowlane, ekspertyzy techniczno-budowlane oraz programy funkcjonalno-użytkowe) odrębnie dla każdego budynku. Wykonawca zobowiązuje się wykonać opisany w pkt. 2 SIWZ przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności z przepisami wynikającymi z: a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290) wraz z przepisami wykonawczymi; b) ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446). Zamawiający nie określa maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, wzajemne prawa i obowiązki stron - zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 900,00 złotych (słownie: dziewięćset złotych 00/100) b) Część II - 400,00 złotych (słownie: czterysta złotych 00/100) c) Część III - 400,00 złotych (słownie: czterysta złotych 00/100) d) Część IV - 450,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) e) Część V - 450,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) f) Część VI - 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) g) Część VII - 400,00 złotych (słownie: czterysta złotych 00/100) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 359. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr 15156010492103240877770004 z opisaniem przelewu: wadium Opracowanie inwentaryzacji i ekspertyz Część..... Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesieniawadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć Zamawiającemu Bytomskie Mieszkania, 41909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b pokój nr 29 Sekretariat. 6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe: a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego sumy wadium, w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp., b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy gwarancyjnej, d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji ubezpieczonego Bytomskie Mieszkania, 41907 Bytom, ul. Zielna 25B, e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, f) wskazanie gwaranta, g) określenie okresu ważności gwarancji, tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 359): a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, b) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia, c) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, d) kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany, e) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10 poniżej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem pkt. 14 poniżej. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt VIII ppkt. 9 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający oprócz sytuacji opisanej w pkt. VIII ppkt. 9 SIWZ, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach