Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2083547 , fax. 032 2083568
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2083547, fax. 032 2083568
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety: Pakiet nr 1: Wymiana wykładzin PCV w wybranych pomieszczeniach mieszkalnych Domu Studenta nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w Zabrzu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 44. Pakiet nr 2: Wykonanie tapety natryskowej na ścianach w wiatrołapie wejścia głównego oraz w korytarzu na parterze w budynku Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 15 w Katowicach. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Dokumentacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach