Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Poprzecznej w Raciborzu

Miasto Racibórz ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7550710 , fax. 032 7550725
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Racibórz
  ul. Stefana Batorego 6 6
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 7550710, fax. 032 7550725
  REGON: 27625839700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: raciborz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Poprzecznej w Raciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Poprzecznej w Raciborzu służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę /zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej z póź. zm./. a) przedmiot zamówienia obejmuje m.in: - przebudowę drogi, - przebudowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę oświetlenia ulicznego. b) podstawowe dane techniczne : - klasa drogi D (ciąg pieszo-jezdny zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego), - kategoria obciążenia ruchem KR2, - długość drogi ok. 280 m, - szerokość jezdni 4,50 m, - powierzchnia jezdni ok. 1260 m?, Pozostałe wymagania określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 oraz we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 0 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin opracowania dokumentacji projektowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipraciborz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach