Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa budynku przy ul. 11 Listopada 81 w Kłobucku na archiwum zakładowe.

Gmina Kłobuck ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3100150 , fax. 34 3172661
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłobuck
  ul. 11 Listopada 6 6
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 34 3100150, fax. 34 3172661
  REGON: 15139827300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaklobuck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa budynku przy ul. 11 Listopada 81 w Kłobucku na archiwum zakładowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Informacje ogólne Budynek, w którym Zamawiający planuje wykonać prace budowlane, mające na celu dostosowanie go do potrzeb pełnienia funkcji archiwum zakładowego, zlokalizowany jest w Kłobucku przy ulicy 11 Listopada 81, na działce ew. nr 591/7. Według danych wynikających z posiadanej dokumentacji projektowej, budynek ten jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o wymiarach ok 12,0x24,0 m. Wysokość kondygnacji brutto 3,3 m. W obiekcie mieszczą się pomieszczenia biurowe oraz magazynowe Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. Planowane archiwum znajdować się ma na drugiej kondygnacji. Prace projektowe poprzedzać ma wykonanie oceny technicznej budynku, która wykaże czy będzie możliwa przebudowa obiektu dla osiągnięcia założonej funkcji - archiwum zakładowego. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 2.1. Wykonanie (przed przygotowaniem projektu budowlanego) ekspertyzy technicznej stanu istniejącego budynku, stwierdzającej jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniającej oddziaływania wywołane jego przebudową na archiwum zakładowe, z uwzględnieniem w szczególności stanu podłoża gruntowego, fundamentów, murów nośnych i stropu. 2.2. Sporządzenie dzieła w postaci kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym w szczególności projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót dotyczących inwestycji pod nazwą Przebudowa budynku przy ul. 11 Listopada 81 w Kłobucku na archiwum zakładowe. 2.3 Udzielanie pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - w przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na realizację inwestycji na podstawie zamówionej dokumentacji. 2.4 Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Zamawiający korzystając z prawa opcji, gwarantuje minimalny poziom zamówienia, obejmujący wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Maksymalny poziom zamówienia to taki, który obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Rozszerzenie zamówienia poza jego minimalny poziom jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego i będzie realizowane w miarę zaistniałej potrzeby. 3. Szczegółowy zakres i forma Zamówienia: 3.1. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać w szczególności: 1) wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącego budynku, stwierdzającej jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania; poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji oraz elewacji. 2) przebudowę istniejącego budynku przy ul. 11 Listopada 81. Przebudowa będzie obejmowała branże: architektoniczno - konstrukcyjną, elektryczną i grzewczą i wentylacyjną; 3.2. Wykonawca, w ramach zamówienia, zobowiązany jest do: 1) dostosowania części budynku do potrzeb archiwum zakładowego; 2) uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień; 3) wykonania ewentualnych badań, analiz i wszelkich innych czynności, niezbędnych dla zrealizowania zamówienia; 4) uzgodnienia z zamawiających propozycji i rozwiązań projektowych 3.3. Ogólne założenia projektowe: 1) utrzymanie dotychczasowej funkcji budynku, w jego części; 2) uzyskanie nowej funkcji budynku związanej z potrzebami archiwum zakładowego, wynikającej z wymogów stawianych tego typu obiektom, w szczególności: - gabinet do pracy archiwisty; - miejsca do korzystania z dokumentacji; - pomieszczeń magazynowych; UWAGA: Stałe miejsce pracy do pracy dla archiwisty oraz miejsca do korzystania z dokumentacji nie mogą znajdować się w pomieszczeniach magazynowych. 3) wszystkie przyłącza mają charakter wewnętrzny; 3.4. Informacje dodatkowe, mogące być pomocne przy wycenie oferty 1) zamawiający załącza zdjęcia obiektu i terenu przyległego; 2) zamawiający załącza projekt budowlany z 1986 r. z opisem i rysunkami budynku (zamawiający zastrzega że nie posiada dokumentów weryfikujących wykonanie budynku w kontekście zgodności z projektem) ; 3) zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie. 3.5. Wymagania dotyczące wykonania: 1) ekspertyzy technicznej budynku, w szczególności: - sporządzenie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do wykonania ekspertyzy, - opis stanu istniejącego elementów konstrukcyjnych budynku zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, - ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku wraz z opisem występujących nieprawidłowości (ściany, posadzki, stropy, klatka schodowa, dach, stolarka okienna i drzwiowa), - ogólna ocena stanu technicznego i przyczyny wystąpienia uszkodzeń, - analiza bezpieczeństwa konstrukcji budynku, - podanie zakresu docelowych robót remontowych, - wnioski i zalecenia, - sporządzenie dokumentacji fotograficznej, 2) dokumentacji projektowo - kosztowej: - projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, wykonanym w takim zakresie, by uzupełniał i uszczegóławiał projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych oraz sporządzenia oferty przez wykonawcę. - projekt (budowlany i wykonawczy) powinien stanowić podstawę do możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w trybie przewidzianym przez Prawo budowlane. - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, - kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót (założenia do kosztorysowania wykonawca powinien uzgodnić z zamawiającym), - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 3.6. Dokumentacja powinna spełniać w szczególności następujące wymagania: 1) zgodności z przepisami ustawy Prawa budowlane (tj. z dnia 9 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) i rozporządzeń wydanych na jego podstawie, 2) zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 3) zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 4) zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie może zawierać założeń wskazujących znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, 5) zgodności z załącznikiem 6 (Instrukcją archiwalną) do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67). 3.7. Elementy każdej z części dokumentacji powinny być dostarczone w następującej ilości egzemplarzy: 1) 5 egz. projektu budowlanego i wykonawczego oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.pdf, 2) 2 egz. przedmiarów oraz jeden egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.pdf, 3) 2 egz. kosztorysu inwestorskiego oraz jeden egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.pdf, 4) 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz jeden egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.pdf, 5) 2 egz. ekspertyzy technicznej, 6) 2 egz. świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.pdf 3.8. Wymagania dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych Podstawą do świadczenia nadzoru autorskiego będzie wola Zamawiającego wyrażona pisemnie. Nadzór autorski, będzie realizowany w następujący sposób: 1) nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wraz z pobytem na budowie 2) nadzór autorski rysunkowy - uzupełniający projekt, nie wymagający pobytu na budowie Zakres nadzoru, wskazanego w punkcie 1) uwzględnia czynności określone w art. 20 ust.1 pkt 4) Prawa budowlanego oraz do 3 pobytów projektanta na budowie. Zakres nadzoru, wskazanego w punkcie 2) uwzględnia wykonanie planowanych kompletów rysunków uzupełniających projekt w liczbie do 2 wraz z niezbędnym opisem uzupełniającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gminaklobuck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach