Przetargi.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 3, nr DZP.381.27.2016.UG

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 3, nr DZP.381.27.2016.UG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z projektem aranżacji, wizualizacją oraz wyposażeniem wnętrz w zakresie przebudowy oraz modernizacji Budynku Auli w Cieszynie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przeprowadzenie inwentaryzacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 2) opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej stropu budynku; 3) opracowanie scenariusza pożarowego (algorytm/scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w budynku) wraz z opinią rzeczoznawcy ds. p.poż.; 4) uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz BHP, ergonomii pracy, Sanepid i innych, jeżeli będą wymagane przepisami prawa; 5) wykonanie audytu energetycznego; 6) dostosowanie budynku oraz otoczenia Budynku Auli do potrzeb osób niepełnosprawnych; 7) opracowanie ekspertyzy ornitologicznej na potrzeby wnioskowania do RDOŚ (o ewentualne zezwolenie na likwidację siedlisk); 8) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zmiana sposobu użytkowania); 9) uzyskanie mapy do celów projektowych; 10) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji środowiskowych, w tym ornitologicznej; 11) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 12) opracowanie szczegółowej aranżacji wraz z wizualizacją każdego z elementów prac projektowych; 13) opracowanie projektu wyposażenia całości wnętrz w meble, wraz z ich zestawieniem; 14) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wynikających z dokumentacji projektowej w całym okresie realizacji inwestycji. 3. Zakres opracowania projektowego obejmować będzie następujące branże: 1) Architektoniczną; 2) Konstrukcyjno -Budowlaną; 3) Instalacyjną: a) elektryczną w tym instalacje niskoprądowe, AKP i A, teletechniczne; b) sanitarną w tym c.o., wod. - kan., wentylacja wraz z klimatyzacją, gaz; c) p.poż. 4) projekt technologii scenicznej w tym: nagłośnienie, oświetlenie, projekcja filmowa, mechanika sceny i pętle indukcyjne dla niedosłyszących; 5) zagospodarowanie terenu: drogi, parkingi, zieleń, oświetlenie zewnętrzne parkingów i dróg, odwodnienie terenu itp. Szczegółowe wytyczne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej znajdują się w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Ponadto Zamawiający załącza dokumentację fotograficzną istniejącego obiektu, stanowiącą Załącznik nr 2.1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8.400,00 PLN (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach